Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 มกราคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มกราคม 2564  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มกราคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มกราคม 2564  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มกราคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มกราคม 2564  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงเหล็กกันตกด้านหน้าระเบียงอาคารมงฟอร์ต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มกราคม 2564  6.2 วางแผนสำรวจพื้นที่ในการจัดทำโครงเหล็กกันตกด้านหน้าระเบียงอาคารมงฟอร์ต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มกราคม 2564  6.3 ออกแบบเพื่อจัดทำโครงเหล็กกันตกด้านหน้าระเบียงอาคารมงฟอร์ต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มกราคม 2564  6.4 สรรหา/คัดเลือกผู้รับเหมาและทำสัญญาว่าจ้าง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มกราคม 2564  6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มกราคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มกราคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มกราคม 2564  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
10 มกราคม 2564  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
10 มกราคม 2564  สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
10 มกราคม 2564  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
10 มกราคม 2564  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
10 มกราคม 2564  สิ้นสุด 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงเหล็กกันตกด้านหน้าระเบียงอาคารมงฟอร์ต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
10 มกราคม 2564  สิ้นสุด 6.2 วางแผนสำรวจพื้นที่ในการจัดทำโครงเหล็กกันตกด้านหน้าระเบียงอาคารมงฟอร์ต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
10 มกราคม 2564  สิ้นสุด 6.3 ออกแบบเพื่อจัดทำโครงเหล็กกันตกด้านหน้าระเบียงอาคารมงฟอร์ต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
10 มกราคม 2564  สิ้นสุด 6.4 สรรหา/คัดเลือกผู้รับเหมาและทำสัญญาว่าจ้าง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
12 มกราคม 2564  6.5 ดำเนินการจัดทำและตรวจเช็คงานจัดสร้างตามสัญญางวดงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
31 มกราคม 2564  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
31 มกราคม 2564  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 กุมภาพันธ์ 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 กุมภาพันธ์ 2564  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 กุมภาพันธ์ 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 กุมภาพันธ์ 2564  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 กุมภาพันธ์ 2564  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 กุมภาพันธ์ 2564  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 กุมภาพันธ์ 2564  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 กุมภาพันธ์ 2564  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
2 กุมภาพันธ์ 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
27 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
27 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
28 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด 6.5 ดำเนินการจัดทำและตรวจเช็คงานจัดสร้างตามสัญญางวดงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
28 กุมภาพันธ์ 2564  6.6 สรุปผลการดำเนินงานการ โครงการจัดทำโครงเหล็กกันตกด้านหน้าระเบียงอาคารมงฟอร์ต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
28 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
28 กุมภาพันธ์ 2564  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
28 กุมภาพันธ์ 2564  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
28 กุมภาพันธ์ 2564  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
28 กุมภาพันธ์ 2564  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
28 กุมภาพันธ์ 2564  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
28 กุมภาพันธ์ 2564  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มีนาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มีนาคม 2564  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มีนาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มีนาคม 2564  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มีนาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มีนาคม 2564  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มีนาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มีนาคม 2564  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
31 มีนาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
31 มีนาคม 2564  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 เมษายน 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 เมษายน 2564  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 เมษายน 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 เมษายน 2564  4 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 เมษายน 2564  4.1 การบริการด้านระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 เมษายน 2564  4.1 การบริการด้านระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 เมษายน 2564  4.1 การบริการด้านระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 เมษายน 2564  6. ดำเนินงานตาแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 เมษายน 2564  6.1 การบริการด้านระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 เมษายน 2564  4.2 งานโยกย้าย ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 เมษายน 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 เมษายน 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 เมษายน 2564  4. วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 เมษายน 2564  4.1 การบริการด้านระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 เมษายน 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 เมษายน 2564  4.2 งานโยกย้าย ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 เมษายน 2564  4.3 การบริการด้านการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
27 เมษายน 2564  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 6.6 สรุปผลการดำเนินงานการ โครงการจัดทำโครงเหล็กกันตกด้านหน้าระเบียงอาคารมงฟอร์ต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 6.7 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและ กระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 4 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 4.1 การบริการด้านระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 4.1 การบริการด้านระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 4.1 การบริการด้านระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 4.2 งานโยกย้าย ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
30 เมษายน 2564  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 พฤษภาคม 2564  6.5 กิจกรรมคืนเงินโครงการจัดซื้อรถตู้โรงเรียน Montfort College Primary Section  
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
14 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
14 พฤษภาคม 2564  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
14 พฤษภาคม 2564  4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
14 พฤษภาคม 2564  6.1 การบริการด้านระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
17 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนงานโครงการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 2 3 4