Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 มีนาคม 2564  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2564  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของ การดำเนินงาน Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงาน Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2564  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลาแบบฟอร์ม เอกสาร จดหมาย คู่มือ Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 เมษายน 2564  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานโครงการ Montfort College Primary Section  
1 เมษายน 2564  กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมาย การดำเนินงานของโครงการ Montfort College Primary Section  
1 เมษายน 2564  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section  
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section  
3 พฤษภาคม 2564  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (วันที่ 17-25 พฤษภาคม 2564) Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  6.1 การฝึกปฏิบัติการไหว้ที่ถูกต้องในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2564 Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ งานประจำปีของโรงเรียน Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ จากสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2564 Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโครงการงานประจำปีของโรงเรียน Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 Montfort College Primary Section  
7 มิถุนายน 2564  6.1 โครงการงานประจำปีของโรงเรียน (วันที่ 21-23 ธันวาคม 2564) Montfort College Primary Section  
7 มิถุนายน 2564  6.1.4 ของที่ระลึก/ใบประกาศเกียรติคุณ Montfort College Primary Section  
11 มิถุนายน 2564  6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (วันที่ 17-25 พฤษภาคม 2564) Montfort College Primary Section  
22 มิถุนายน 2564  จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน มิถุนายน  
22 มิถุนายน 2564  ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเรื่อง แนวทางการดูแลนักเรียน อาคารกิจกรรม(ห้องส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)  
25 มิถุนายน 2564  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับฟังสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ผ่านทางเสียงตามสายของโรงเรียน ห้อง MCP NEWS  
25 มิถุนายน 2564  นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 รับชม VDO กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
29 มิถุนายน 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
19 กรกฎาคม 2564  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
19 กรกฎาคม 2564  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
19 กรกฎาคม 2564  การทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
19 กรกฎาคม 2564  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
20 กรกฎาคม 2564  ขอเชิญผู้อำนวยการลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์  
20 กรกฎาคม 2564  การทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
20 กรกฎาคม 2564  พิธีลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์  
20 กรกฎาคม 2564  เชิญผอ.ร่วมพิธีสักการะนักบุญมงฟอร์ต ลานกิจกรรม(อนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์)  
20 กรกฎาคม 2564  พิธีสักการะวันสถาปนานักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ลานกิจกรรม(อนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์)  
21 กรกฎาคม 2564  การทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
22 กรกฎาคม 2564  การทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
22 กรกฎาคม 2564  งานอภิบาลเป็นตัวแทนของโรงเรียนมอบสิ่งของให้กับผู้สูงอายุ สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ สถาบันแมคเคน  
23 กรกฎาคม 2564  การทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
2 สิงหาคม 2564  6.1.1 การประชาสัมพันธ์/จัดทำเอกสาร/จดหมาย/การดำเนินงาน Montfort College Primary Section  
2 สิงหาคม 2564  6.1.2 การแสดงของนักเรียน ระดับชั้น ป.1-ป.6 Montfort College Primary Section  
2 สิงหาคม 2564  6.1.3 พิธีการ/กำกับการแสดงบนเวที Montfort College Primary Section  
2 สิงหาคม 2564  6.1.5 หารายได้และผู้สนับสนุนการจัดงาน Montfort College Primary Section  
2 สิงหาคม 2564  6.1.6 ถ่ายภาพหมู่การแสดง Montfort College Primary Section  
2 สิงหาคม 2564  6.1.7 การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน Montfort College Primary Section  
2 สิงหาคม 2564  6.1.8 การจำหน่ายร้านสวนสนุก Montfort College Primary Section  
9 สิงหาคม 2564  การทำบัตรอวยพร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
10 สิงหาคม 2564  การทำบัตรอวยพร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
11 สิงหาคม 2564  การทำบัตรอวยพร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
11 สิงหาคม 2564  พิธีสักการะแม่พระอัสสัมชัญ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
11 สิงหาคม 2564  พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์  
12 สิงหาคม 2564  การทำบัตรอวยพร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
7 กันยายน 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
7 กันยายน 2564  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
10 กันยายน 2564  ประชุมคัดเลือกนักเรียนเข้ารับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
13 กันยายน 2564  โรงเรียนมงฟอร์ตร่วมมอบอาหารแห้งช่วยสถานการณ์โควิด  
14 กันยายน 2564  โรงเรียนมงฟอร์ตร่วมมอบอาหารแห้งช่วยสถานการณ์โควิด เทศบาลตำบลป่าแดด  
21 กันยายน 2564  ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 Student Dashboard  
22 กันยายน 2564  ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 Student Dashboard  
23 กันยายน 2564  ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 Student Dashboard  
24 กันยายน 2564  ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 Student Dashboard  
25 กันยายน 2564  ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 Student Dashboard  
7 ตุลาคม 2564  ร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่  
1 พฤศจิกายน 2564  6.1.9 ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ Montfort College Primary Section  
8 พฤศจิกายน 2564  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
15 พฤศจิกายน 2564  กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564 ห้องเรียน Online  
16 พฤศจิกายน 2564  กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564 ห้องเรียน Online  
17 พฤศจิกายน 2564  กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564 ห้องเรียน Online  
18 พฤศจิกายน 2564  กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564 ห้องเรียน Online  
19 พฤศจิกายน 2564  กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564 ห้องเรียน Online  
25 พฤศจิกายน 2564  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเด็กดีแห่งชาติ ประจำปี 2565 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
29 พฤศจิกายน 2564  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (การทำความดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสังคม) บ้านของนักเรียน  
29 พฤศจิกายน 2564  การวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ห้องเรียน Online  
30 พฤศจิกายน 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3 Montfort College Primary Section  
30 พฤศจิกายน 2564  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (การทำความดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสังคม) บ้านของนักเรียน  
30 พฤศจิกายน 2564  การวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ห้องเรียน Online  
1 ธันวาคม 2564  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (การทำความดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสังคม) บ้านของนักเรียน  
1 ธันวาคม 2564  การวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ห้องเรียน Online  
2 ธันวาคม 2564  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (การทำความดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสังคม) บ้านของนักเรียน  
2 ธันวาคม 2564  การวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ห้องเรียน Online  
3 ธันวาคม 2564  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (การทำความดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสังคม) บ้านของนักเรียน  
3 ธันวาคม 2564  การวาดภาพระบายสี กิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ห้องเรียน Online  
9 ธันวาคม 2564  วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร ลานกิจกรรม(อนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์)  
9 ธันวาคม 2564  เชิญ ผอ.ร่วมวจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร ลานกิจกรรม(อนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์)  
14 ธันวาคม 2564  ตัวแทนของโรงเรียนมอบน้ำดื่มให้ผู้ป่วย Covid-19 โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลสันป่าตอง  
14 ธันวาคม 2564  จัดบอร์ดความรู้ประจำเดือน ธันวาคม อาคารประกอบ(มุมสวัสดิการ Mini Mart)  
16 ธันวาคม 2564  งานอภิบาลร่วมกิจกรรมวันครูคำสอนไทย ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่  
17 ธันวาคม 2564  เชิญผอ.ร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่  
17 ธันวาคม 2564  ร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันฉลองศาสนนาม ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่  
20 ธันวาคม 2564  ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 Student Dashboard  
20 ธันวาคม 2564  กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี กิจกรรมวันคริสต์มาส  
21 ธันวาคม 2564  ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 Student Dashboard  
21 ธันวาคม 2564  ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2564 อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)  
21 ธันวาคม 2564  กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี กิจกรรมวันคริสต์มาส  
22 ธันวาคม 2564  ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 Student Dashboard  
1 2