Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
1 มีนาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2564  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2564  3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Primary Section  
1 มีนาคม 2564  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2564  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2564  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2564  สิ้นสุด 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี Montfort College Primary Section  
31 มีนาคม 2564  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ Montfort College Primary Section  
1 พฤษภาคม 2564  5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section  
1 พฤษภาคม 2564  6.11 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ Montfort College Primary Section  
1 พฤษภาคม 2564  รับหนังสือเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 ลานกิจกรรม(ลานอเนกประสงค์ GREEN DOME )  
6 พฤษภาคม 2564  เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำรางน้ำฝนอาคารมงฟอร์ ต อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
17 พฤษภาคม 2564  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  6.1 งานจัดเลี้ยงเครื่องดื่มให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  6.2 งานจัดซื้อ ซ่อมแซม และทำความสะอาด วัสดุอุปกรณ์ภาชนะและอาคารสถานที่ของ งานร้านกาแฟ Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  6.3 งานจัดเลี้ยงรับรองแขกของโรงเรียน Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  6.4 การสำรวจวัตถุดิบ Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  6.5 การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  6.6 การตรวจรับวัตถุดิบ Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  6.7 การผลิต Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  6.8 การจำหน่ายเครื่องดื่ม Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  6.9 การสรุปยอดจำหน่าย Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  6.10 งานจัดทำเอกสาร รายงานของ งานร้านกาแฟ Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  6.12 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2564 Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานร้านกาแฟ Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 Montfort College Primary Section  
17 พฤษภาคม 2564  6.5 Smart Payment Montfort College Primary Section  
25 พฤษภาคม 2564  เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจำหน่ายเครื่องเล่น และ จัดทำสนามหญ้าเทียม อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
27 พฤษภาคม 2564  ประชุมพนักงานโรงอาหาร มุมสวัสดิการ เบเกอรี่ และร้านเครื่องดื่ม อาคาร Saint Gabriel (ห้องรับประทานอาหารครู)  
31 พฤษภาคม 2564  สิ้นสุด 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน Montfort College Primary Section  
3 มิถุนายน 2564  โรงเรียนหยุด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี Montfort College Primary Section  
4 มิถุนายน 2564  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)  
4 มิถุนายน 2564  เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)  
18 มิถุนายน 2564  ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมิถุนายน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
25 มิถุนายน 2564  ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2564 อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)  
25 มิถุนายน 2564  เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
29 มิถุนายน 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
2 กรกฎาคม 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
2 กรกฎาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2564 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
2 กรกฎาคม 2564  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2564 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
6 กรกฎาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)  
6 กรกฎาคม 2564  เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)  
15 กรกฎาคม 2564  ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกรกฎาคม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
16 กรกฎาคม 2564  ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2564  
16 กรกฎาคม 2564  เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม -  
20 กรกฎาคม 2564  ประชุมพนักงานโรงอาหาร มุมสวัสดิการ เบเกอรี่ และร้านเครื่องดื่ม อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน)  
26 กรกฎาคม 2564  โรงเรียนหยุด ชดเชยวันอาสาฬหบูชา Montfort College Primary Section  
27 กรกฎาคม 2564  โรงเรียนหยุด วันหยุดพิเศษตามมติ ครม. Montfort College Primary Section  
28 กรกฎาคม 2564  โรงเรียนหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Montfort College Primary Section  
6 สิงหาคม 2564  เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำรั้วตาข่ายริมน้ำปิง อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
10 สิงหาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)  
10 สิงหาคม 2564  เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)  
12 สิงหาคม 2564  โรงเรียนหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ Montfort College Primary Section  
13 สิงหาคม 2564  ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนสิงหาคม  
16 สิงหาคม 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
17 สิงหาคม 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
18 สิงหาคม 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
18 สิงหาคม 2564  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาล  
19 สิงหาคม 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
20 สิงหาคม 2564  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาล  
20 สิงหาคม 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
20 สิงหาคม 2564  ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดทำรั้วตาข่ายริมน้ำปิง อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
23 สิงหาคม 2564  ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
23 สิงหาคม 2564  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 1/2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
23 สิงหาคม 2564  ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 1/2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
23 สิงหาคม 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
23 สิงหาคม 2564  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาล  
24 สิงหาคม 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
25 สิงหาคม 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
26 สิงหาคม 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
27 สิงหาคม 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
27 สิงหาคม 2564  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาล  
30 สิงหาคม 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
31 สิงหาคม 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 กันยายน 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 กันยายน 2564  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาล  
2 กันยายน 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
3 กันยายน 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
3 กันยายน 2564  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาล  
6 กันยายน 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
7 กันยายน 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
7 กันยายน 2564  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
7 กันยายน 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
7 กันยายน 2564  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
7 กันยายน 2564  เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)  
8 กันยายน 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
8 กันยายน 2564  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาล  
9 กันยายน 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
10 กันยายน 2564  7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2 Montfort College Primary Section  
10 กันยายน 2564  สิ้นสุด 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1 Montfort College Primary Section  
10 กันยายน 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
10 กันยายน 2564  ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกันยายน  
10 กันยายน 2564  นำส่งเอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
13 กันยายน 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
14 กันยายน 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
15 กันยายน 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
16 กันยายน 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
17 กันยายน 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
20 กันยายน 2564  จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 2 3