Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ฝ่ายบุคลากร
 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
28 กุมภาพันธ์ 2554  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
28 กุมภาพันธ์ 2554  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
28 กุมภาพันธ์ 2554  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร)  
28 กุมภาพันธ์ 2554  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร)  
28 กุมภาพันธ์ 2554  แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร)  
28 กุมภาพันธ์ 2554  ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร)  
28 กุมภาพันธ์ 2554  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
28 กุมภาพันธ์ 2554  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
28 กุมภาพันธ์ 2554  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
28 กุมภาพันธ์ 2554  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
28 กุมภาพันธ์ 2554  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
28 กุมภาพันธ์ 2554  2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
28 กุมภาพันธ์ 2554  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
28 กุมภาพันธ์ 2554  1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 มีนาคม 2554  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
1 มีนาคม 2554  เก็บรวบรวม ศึกษา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
1 มีนาคม 2554  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
1 มีนาคม 2554  เก็บรวบรวม ศึกษา ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
1 มีนาคม 2554  6.1.7 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
9 มีนาคม 2554  8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 เปรียบเทียบเป้าหมาย อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
15 มีนาคม 2554   3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
15 มีนาคม 2554  กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายในการดำเนินโครงการ อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
15 มีนาคม 2554  จัดทำแผนงาน ตารางเวลา และขั้นตอนการดำเนินโครงการ อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
15 มีนาคม 2554  กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายในการดำเนินโครงการ อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
15 มีนาคม 2554  จัดทำแผนงาน ตารางเวลา และขั้นตอนการดำเนินโครงการ อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
15 มีนาคม 2554  กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร)  
15 มีนาคม 2554  กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร)  
15 มีนาคม 2554  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
15 มีนาคม 2554  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 มีนาคม 2554   4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 มีนาคม 2554  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร)  
18 มีนาคม 2554  จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร)  
18 มีนาคม 2554  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 มีนาคม 2554  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 มีนาคม 2554  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
31 มีนาคม 2554  2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
31 มีนาคม 2554  2. เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
31 มีนาคม 2554  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
1 เมษายน 2554  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
1 เมษายน 2554  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
15 เมษายน 2554  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
29 เมษายน 2554  3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
29 เมษายน 2554  4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด ปฏิทินแผนงาน กิจกรรม โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
29 เมษายน 2554  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
29 เมษายน 2554  4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
29 เมษายน 2554  4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
15 พฤษภาคม 2554   6.1.1.11 การอบรมด้านการพัฒนาจิตใจบุคลากร อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องประชุม)  
18 พฤษภาคม 2554   5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  6.1.1.1 จัดการอบรม สัมมนาภายใน ที่พัฒนาศักยภาพในด้านความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครู และทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร ห้องประชุมใหญ่  
18 พฤษภาคม 2554  6.3 ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมครู หน่วยงานภายนอก  
18 พฤษภาคม 2554   6.1.1.2 จุดประสงค์และ Main Concept อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  6.2 ส่งเสริมการเข้าร่วม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอก อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  6.2.3 โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต มูลนิธิฯ  
18 พฤษภาคม 2554  6.2.4 ทุนการศึกษาของครู / ศึกษาดูงานต่างประเทศ อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554   6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ภายนอกโรงเรียน  
18 พฤษภาคม 2554  การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  6.1.2 กลุ่มนักการ พนักงาน รปภ. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
18 พฤษภาคม 2554  6.2.1 การเข้าร่วมอบรมการสอนเป็นภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ 4 กลุ่มสาระ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
18 พฤษภาคม 2554  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร)  
18 พฤษภาคม 2554  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร)  
18 พฤษภาคม 2554  6.1.3 การร่วมแสดงความยินดีเช่น แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ของบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
18 พฤษภาคม 2554  6.1.4 การสร้างขวัญ กำลังใจ เช่น การเจ็บป่วย งานศพ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
18 พฤษภาคม 2554  61.10. ส่งเสริมเพิ่มสมรรถนะ ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงานเช่น มาปฏิบัติงานทุกวัน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
18 พฤษภาคม 2554  การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร)  
18 พฤษภาคม 2554  ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากร)  
18 พฤษภาคม 2554  6.2 งานปกครองครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
18 พฤษภาคม 2554  6.2.5 การร่วมประชุมกับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2554 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย  
18 พฤษภาคม 2554  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  6.1 การคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งถอดถอน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องประชุม)  
18 พฤษภาคม 2554  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  6.1.2 ดำเนินการรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องธุรการ)  
18 พฤษภาคม 2554  6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯล อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
18 พฤษภาคม 2554  7.2 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน งานคัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งถอดถอน จำนวน 2 ครั้ง อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  6.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงานคุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบ และกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
18 พฤษภาคม 2554  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  6.1.1.6 การทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการสอน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องประชุม)  
18 พฤษภาคม 2554  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องประชุม)  
18 พฤษภาคม 2554  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  6.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
18 พฤษภาคม 2554  6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ เช่น การประชุม กิจกรรม แผนงาน โครงการ ฯลฯ 6.2 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  7.2 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน งานบุคลากร จำนวน 2 ครั้ง อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554ประจำภาคเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องประชุม)  
18 พฤษภาคม 2554  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  6.1 จัดระบบโครงสร้างและระบบบริหารจัดการของฝ่ายให้ครบวงจร PDCA (แนวนโยบายทางในการปฏิบัติงานฝ่ายบุคลากร, ปฏิทินฝ่ายบุคลากร,แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่าย) สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  6.3. นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม, การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่าย) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  6.4 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากร หรืองบประมาณของฝ่าย เพื่อให้การจัดสรรและใช้ทรัพยากรเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  6.5 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานติดตามประเมินผลนโยบายและแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  7.2 กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน งานบุคลากร จำนวน 2 ครั้ง อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
18 พฤษภาคม 2554  8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2554ประจำภาคเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเก็บสื่อการเรียนการสอน)  
1 2 3 4