[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

นโยบายโรงเรียน ปี

นโยบายโรงเรียน ปี 2548 จำนวนแผนงาน จำนวนโครงการ SD ร้อยละ อ้างอิงข่าว อ้างอิงอัลบัมภาพ
 1. สร้างและเปิดโอกาสให้มีกิจการและกระบวนการใด ๆ ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่เติบโตเต็มศักยภาพทั้งห้าด้าน คือ สังคม ร่างกาย ปัญญา อารมณ์ และจิตวิญญาณ 0 17 0.00 0.00 0.00 0 0
 2. ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา รพะมหากษัตริย์ อันเป็นวิถีของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการรู้จักชื่นชม อนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ และท้องถิ่นล้านนา 0 6 0.00 0.00 0.00 0 0
 3. เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ภาษา เทคโนโลยี และการปฏิบัติโดยอาศัยการบูรณาการวิชาการทุกสาขา ทั้งศาสตร์และศิลป์เข้ากับกิจกรรมหลากหลายด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ ครอบครัว ชุมชน องค์กร สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและมีความสุข 0 16 0.00 0.00 0.00 0 0
 4. สนับสนุนนวัตกรรมทุกด้านที่สร้างและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และเคารพศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสนับสนุนให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามค่านิยมที่พึงประสงค์ตามบริบทที่เหมาะสม 0 16 0.00 0.00 0.00 0 0