[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ประชุมครู / คณะกรรมการต่างๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2619 อัลบัมภาพ

No. 21506   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2564  
No. 21503   ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2570 ครั้งที่ 3  
No. 21502   ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2570 ครั้งที่ 5  
No. 21500   ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2570 ครั้งที่ 4  
No. 21497   ประชุมเพื่อซ้อมการรับนักเรียนหลังเลิกเรียน  
No. 21496   ประชุมพนักงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
No. 21493   ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2564  
No. 21491   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมเด็กดีแห่งชาติ ประจำปี 2565  
No. 21490   จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
No. 21486   ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
No. 21484   ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
No. 21482   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2564  
No. 21476   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนพฤศจิกายน  
No. 21472   ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2567  
No. 21469   ประชุมกำหนดผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ปีการศึกษา 2565 - 2570  
No. 21464   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2564  
No. 21463   จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
No. 21462   ประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์ ชุดพละ ชุดพื้นเมือง  
No. 21454   ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2564  
No. 21453   ประชุมออนไลน์ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิและแนวทางสรุปรายงานการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ฉบับที่ 4 ปีการศึกษา 2565 – 2570