[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ประชุมครู / คณะกรรมการต่างๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2566 อัลบัมภาพ

No. 21317   ประชุมโครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 3  
No. 21316   ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2563  
No. 21315   ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
No. 21303   นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2563 ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ  
No. 21302   ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2563  
No. 21291   ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตลักษณ์และด้านมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
No. 21289   ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม  
No. 21286   ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564  
No. 21280   เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
No. 21272   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 5/2563  
No. 21259   ประชุมครู EP  
No. 21238   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 4  
No. 21237   ประชุมคณะกรรมการงานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2  
No. 21229   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10/2563  
No. 21225   ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 4/2563  
No. 21219   ประชุมผู้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาสังกัดจังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2564  
No. 21217   ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพครูและบุคลากร บริษัทจำหน่ายน้ำดื่ม บริษัทให้บริการอินเตอร์เน็ต บริษัทจัดทำเหรียญ MCP Family Run และบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ห้องหุ่นยนต์  
No. 21214   ประชุมคณะกรรมการจัดงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2563  
No. 21213   ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 3/2563  
No. 21207   ประชุมการจัดทำของที่ระลึก ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563