[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมอบรมต่างๆ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 357 อัลบัมภาพ

No. 21308   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัยในชั้นเรียนและผลงานสื่อไอซีที  
No. 21305   สัมมนาเชิงปฎิบัติการและคอนเสิร์ตเครื่องสายตะวันตก  
No. 21294   บุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยกระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) “สร้างความเข้าใจ ร่วมสร้างกรอบหลักสูตรจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกำหนดทิศทางการทำงาน” โครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
No. 21280   เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
No. 21269   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 5/2563  
No. 21124   การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 4/2563 ผ่านโปรแกรม ZOOM  
No. 21123   การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA ครั้งที่ 4/2563 ผ่านโปรแกรม ZOOM  
No. 21095   ตัวแทนงานอภิบาลเข้าร่วมกิจกรรมวันครูคำสอนไทย  
No. 21016   อบรมการลงแผนการสอนของครูผู้สอน บนโปรแกรม SWIS Plus  
No. 21013   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์ TQA (หมวด 5 บุคลากร และ หมวด 7 ผลลัพธ์)  
No. 21012   อบรมงานสัมมนา “ Workshop Started With Fortigate Firewall”  
No. 20990   ตัวแทนคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสุวรรณสมโภชและหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนของภราดา  
No. 20977   การสอบวัดความรู้พื้นฐานทักษะภาษาจีนบุคลากรทางการศึกษา  
No. 20976   บุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  
No. 20892   รองผู้อำนวยการคณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันอาหารโลก  
No. 20845   บุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรบาริสต้าครั้งที่ 7/2563  
No. 20808   ประชุมกับฝ่ายวิชาการโรงเรียนเรยีนา เรื่อง ระบบออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และระบบส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียน  
No. 20769   อบรมลูกเสือจราจร ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 20754   ประชุมกำกับติดตามความคืบหน้าการปรับใช้ระบบ SWIS กับโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  
No. 20750   การอบรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563