[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมเสริมหลักสูตร

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2811 อัลบัมภาพ

No. 21467   ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2564  
No. 21340   ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1  
No. 21337   ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1  
No. 21318   ค่ายภาษาจีน MCP's Journey to China  
No. 21301   ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
No. 21300   ครูที่ปรึกษาประเมินกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
No. 21287   สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge YLE Tests สำหรับนักเรียน ป.2, 4, 6 English Program  
No. 21262   กิจกรรม STEM ระดับชั้น ป.6 MCP Smart Burglar Alarm  
No. 21261   สอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ CEFR สำหรับนักเรียนระดับชั้น ป.6  
No. 21254   กิจกรรม STEM ระดับชั้น ป.4 หัวข้อ Powerful Transportation  
No. 21250   กิจกรรม 8 กลุ่มสาระภาคเช้า (กิจกรรมปริศนาอักษรไขว้)  
No. 21231   กิจกรรม Stem ป.1 เรื่อง Milk box  
No. 21226   กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “สงกรานต์ล้านนา”  
No. 21224   สภานักเรียนจัดการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษชั้น ป.5  
No. 21222   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเช้า วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ป.3  
No. 21215   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5  
No. 21209   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
No. 21196   กิจกรรม STEM ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
No. 21190   กิจกรรม STEM ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรื่อง“เรือบรรทุกเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย “Mcp Power Boats”  
No. 21187   ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.2 ประจำปีการศึกษา 2563