[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ เยี่ยมชม / ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 42 อัลบัมภาพ

No. 21658   ผู้บริหารโรงเรียน Xingnan Primary School ,Singapore เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษา โรงเรียน  
No. 21208   อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานและเก็บรวบรวมข้อมูล  
No. 21009   บุคลากรร่วมศึกษาดูงานการจัดทำ Branding การจัดทำกาแฟ  
No. 20057   คณะผู้บริหารและครูศึกษาดูงานโรงเรียนฉือจี้  
No. 19187   นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานคณะนักร้องประสานเสียง  
No. 19173   นิสิตระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
No. 18904   คณะครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางมาศึกษาดูงานระบบ SWIS ด้านวิชาการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  
No. 18658   โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6  
No. 18344   นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานและเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
No. 18282   งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ นำนักเรียนเข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
No. 15863   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาดูงานระบบบริหารงานของโรงเรียน  
No. 14584   งานห้องสมุดมอบเกียรติบัตร MCP Readers of the Month ประจำเดือนมิถุนายน 2560  
No. 14341   เทศบาลนครแหลมฉบังศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
No. 14340   เทศบาลนครแหลมฉบังศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
No. 13879   โรงเรียนธิดาแม่พระ ศึกษาดูงานด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการและระบบการบริหารงานวิชาการ  
No. 13563   ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯศึกษาดูงาน เรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ระบบ SWIS  
No. 12710   คณะผู้บริหารโรงเรียนไผทอุดมศึกษาศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการโรงเรียน  
No. 12513   คณะผู้บริหารโรงเรียนคาราวาสคาทอลิกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ศึกษาดูงาน  
No. 12335   นักเรียน Workshop โครงการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการยอดมนุษย์ฝึกหัด ระดับภูมิภาค  
No. 11901   โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน