[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ กิจกรรมบูรณาการ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 143 อัลบัมภาพ

No. 21234   กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง “Rice is Life”  
No. 21227   เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564  
No. 21226   กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “สงกรานต์ล้านนา”  
No. 21212   กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรื่อง “Miracle of Rainbow”  
No. 21211   กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรื่อง “เพลินวาน งานวัด”  
No. 21210   กิจกรรมบูรณาการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เรื่อง “Stay ไทย Style เรา”  
No. 20866   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้น ป.4 หัวข้อ The Herritage of Thailand  
No. 20837   กิจกรรมบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง Journey of Candle  
No. 20836   กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นป.6 (อัลบั้ม 2)  
No. 20832   กิจกรรมบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ระดับชั้นป.6 เรื่อง Avocado : A Magical Healthy Fruit  
No. 20820   กิจกรรมบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Good Health and Well-Being  
No. 20059   กิจกรรมบูรณาการ ชั้น ป. 6 เรื่อง 88th MCP TAKE OFF “Bound for Quality Education”  
No. 20058   กิจกรรมบูรณาการ ชั้น ป. 4 เรื่องThe Wishes (Fantasy Fables)  
No. 20054   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 THE GOLDEN AGE OF EMPIRES  
No. 20024   กิจกรรมบูรณาการนักเรียนระดับชั้น ป.2 เรื่อง Wisdom of the Zodiac  
No. 20022   กิจกรรมบูรณาการ นักเรียนระดับชั้น ป.3เรื่อง "The Celebrations"  
No. 20020   กิจกรรมบูรณาการ นักเรียนระดับชั้น ป.1  
No. 19514   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
No. 19502   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(อัลบั้ม2)  
No. 19501   กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1