[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ อัมบัมภาพข่าว EP&IE

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 142 อัลบัมภาพ

No. 17216   สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา History หลักสูตร EP  
No. 17103   นิเทศการสอน มิสภิรญา รัตนรมย์  
No. 17102   นิเทศการสอน มิสกนกวรรณ สายมา  
No. 17101   นิเทศการสอน Mr. William Matthew Skelton  
No. 17100   นิเทศการสอน Mr. Liam Michael Bye  
No. 17099   นิเทศการสอน Miss Hannah Claire Di Cocco  
No. 17098   จัดส่งเอกสารหนังสือสัญญาจ้างบุคลากรชาวต่างประเทศ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษให้กับภราดาอาวุธ ศิลาเกษ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา  
No. 17097   สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชาอังกฤษ หลักสูตรปกติ  
No. 17096   สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ  
No. 17080   สอบปฏิบัติ (สอบสอน) ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา History หลักสูตร EP  
No. 17069   สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา ภาษาอังกฤษ หลักสูตรปกติ  
No. 17011   สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครชาวต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนวิชา History หลักสูตร EP  
No. 16602   ตรวจ ติดตามและพัฒนาแผนการสอน EP และ IE ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  
No. 16601   ประชุมชี้แจงแนวทางการสอนโครงการสอนเสริมนอกเวลาปกติของครูชาวต่างประเทศ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561  
No. 16553   อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Promoting Communication and Critical Thinking Skills among Young Learners" แก่ครูผู้สอนชาวต่างประเทศและชาวไทยที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ  
No. 10626   Foreign Teacher Seminar on August, 16th 2014  
No. 9664   นักเรียนชั้นป.5/8 EP เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ณ มูลนิธิพรสวรรค์  
No. 9614   นักเรียนชั้นป.4/8 EP เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสชีวิตผู้ด้อยโอกาส ณ มูลนิธิพรสวรรค์ และมูลนิธิตะวันฉาย  
No. 9252   ฝ่ายวิชาการโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จัดโครงการทัศนศึกษา นักเรียนหลักสูตร English Program ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
No. 9250   กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน EP 1-3