[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

อาหารที่ไม่ควรกิน

อาหารที่ไม่ควรกิน

โดย  นพวรรณ  สิริเวชกุล

หมวด  600 เทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ประยุกต์)

          ในปัจจุบันการพัฒนาในด้านต่างๆ เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว “อาหาร” เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีการแข็งขันการผลิต  ซึ่งบางครั้งผู้ผลิตอาจลืมคำนึงถึงความสะอาดและคุณค่าของสารอาหารที่ผุ้บริโภคจะได้รับ  ทำให้อาหารที่วางจำหน่ายอาจมีการปนเปื้อนหรือเจือปนสารพิษ  ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้

            หนังสือ “อาหารที่ไม่ควรกิน” เป็นหนังสือที่เสนอแนะวิธีการเลือกและคัดสรรให้เราบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย  โดยนำเสนอไว้อย่างชัดเจนว่า อาหารที่ไม่ควรกินนั้นเป็นอย่างไร  และควรบริโภคเท่าไรเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
โดย:
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 5

อ่าน 146 ครั้ง