[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม 20

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้  เล่ม 20

เขียนโดย  โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวด 000 วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศและงานทั่วไป

หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ฉบับเสริมการเรียนรู้" เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดพิมพ์ในขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ให้พกพาสะดวก มีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม สวยงาม บรรจุเรื่องน่ารู้ จำนวน 3 เรื่อง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องของหินเปลือกโลก ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย และอัญมณี เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชวนติดตามตลอดเล่ม

สารบัญ

หินเปลือกโลก

     - กำเนิดโลก

     - โครงสร้างภายในโลก

     - สภาพพื้นผิวของเปลือกโลก

     - การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก ฯลฯ

 ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย

     - ความหมายของซากดึกดำบรรพ์

     - มาตราธรณีกาล

     - กระบวนการเกิดซากดึกดำบรรพ์ ฯลฯ

อัญมณี

     - ประวัติย่อ

     - ความหมายของอัญมณี

     - แหล่งกำเนิด ฯลฯ

 
โดย:
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : บริหารจัดการทรัพยากรและบริการสารสนเทศ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 1 บุคคลภายนอก 9

อ่าน 209 ครั้ง