[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การทำระบุสิทธิรับเงิน ช.พ.ค.

     สมาชิก ช.พ.ค. ท่านใดที่ต้องการระบุสิทธิผู้มีสิทธิรับเงิน ช.พ.ค.  ต้องมาดำเนินการที่ สนง.สกสค.จังหวัด เท่านั้น โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

สมาชิก ช.พ.ค.

     1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ

     2.  สำเนาทะเบียนบ้าน

     3.  สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า

     4.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล

ผู้มีสิทธิรับเงิน

     1.  สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ

     2.  สำเนาทะเบียนบ้าน

     3.  สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนหย่า

     4.  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล

พยาน ใช้พยานจำนวน 2 คน

     1.  สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ

     2.  สำเนาทะเบียนบ้าน

   

          ผู้มีสิทธิรับเงินจะต้องเป็น คู่สมรส / บุตร / บิดา / มารดา  ทายาทสายตรงก่อน  ถ้าไม่มีทายาทสายตรงแล้วจึงจะสามารถมอบสิทธิให้ทายาทลำดับถัดไป 

          กรณีที่สมาชืกสถานภาพโสด และไม่มีทายาทสายตรง และมีความประสงค์จะมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้ผู้อื่น จะต้องนำสำเนาใบมรณบัตร บิดา - มารดา มาแสดงด้วย

 

หมายเหตุ     เอกสารทุกอย่างใช้อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
โดย:
งาน: งานการเจ้าหน้าที่
อ้างอิงแผนงาน : บริการงานด้านการเบิกจ่ายสวัสดิการแก่ครู และบุคลากร
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.kurucm.net

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 1 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 43 ครั้ง