[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การขอดำรงสมาชิกภาพ ช.พ.ส. (กรณีหย่ากับคู่สมรส)

                กรณีหย่ากับคู่สมรสแล้วหากมีความประสงค์ต้องการรักษาสมาชิก ช.พ.ส. ไว้ให้รีบมาดำเนินการดำรงสมาชิกภาพ ช.พ.ส. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียนหย่า

                ถ้ามีความประสงค์ไม่ต้องการรักษาสมาชิกภาพ ช.พ.ส. ไว้แล้วให้รีบมาดำเนินการลาออกจากสมาชิก ช.พ.ส. โดยทันที

                กรณีจดทะเบียนหย่าแล้วเกิน 60 วัน และไม่ได้มาดำเนินการดำรงสมาชิกภาพจะต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 650 บาท พร้อมชำระเงินถึงงวดปัจจุบัน

เอกสารประกอบของสมาชิก ช.พ.ส.

1.              สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

2.             สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 2 ฉบับ

3.             สำเนาทะเบียนใบหย่า  จำนวน 2  ฉบับ

4.             สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  จำนวน 2 ฉบับ

5.             ใบรับรองแพทย์ (กรณีหย่าเกิน 60 วัน)  จำนวน 1 ฉบับ และถ่ายสำเนาอีก 1 ฉบับ

เอกสารของผู้รับสิทธิ

                ผู้รับสิทธิได้แก่ คู่สมรสเดิม หรือ บุตร หรือ บิดา-มารดา เท่านั้น

1.              สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2 ฉบับ

2.             สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 2 ฉบับ

3.             สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  จำนวน 2 ฉบับ

เอกสารของพยาน

1.              สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2 ฉบับ

2.             สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 2 ฉบับ

หมายเหตุ  ติดต่อทำเรื่องการขอดำรงสมาชิกภาพ ช.พ.ส. ได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่

เอกสาร : 25884.


โดย:
งาน: งานการเจ้าหน้าที่
อ้างอิงแผนงาน : บริการงานด้านการเบิกจ่ายสวัสดิการแก่ครู และบุคลากร
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.kurucm.net

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 1 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 31 ครั้ง