[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ กรณีทันตกรรม

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ กรณีทันตกรรม

1.        กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด

ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 450 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 900 บาทต่อปี

2.       กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน

จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 1,500  บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม ดังนี้

-          1-5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 1,300  บาท

-          มากกว่า 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 1,500  บาท

3.       กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปาก

เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,400  บาท ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียม ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

-          ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,400 บาท

-          ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่างเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,400 บาท

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์กรณีทันตกรรม

          1.   แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)

          2.   ใบรับรองแพทย์

3.   ใบเสร็จรับเงิน

4.   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

5.   เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา(กรณีเบิกฟันปลอมฐานอคริลิก)

6.   กรณีขอรับเงินทางธนาคาร ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อ 

      และเลขที่บัญชี 11 ธนาคาร  ดังนี้

      1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  

           2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 

      3) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  

      4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  

      5) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  

           6) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)  

      7) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  

                8) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

                9) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)  

               10) ธนาคารออมสิน (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม) 

               11) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ใน

                    ระหว่างการปรับปรุงโปรแกรม) 

 

เอกสาร : 26029.docx


โดย:
งาน: งานการเจ้าหน้าที่
อ้างอิงแผนงาน : บริการงานด้านการเบิกจ่ายสวัสดิการแก่ครู และบุคลากร
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.sso.go.th

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 1 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 30 ครั้ง