[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

กองทุนประกันสังคม กรณีว่างงาน

เงื่อนไข

                ได้รับสิทธิต่อเมื่อได้ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

สิทธิ

                ผู้ประกันตนที่ว่างงานจะได้รับความช่วยเหลือ ดังนี้

-                    การบริการจัดหางานและการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

-                   เงินทดแทนในกรณีว่างงาน ดังนี้

(1)        ถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน180 วัน

(2)       ลาออก หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานร้อยละ 30 ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

ในกรณียื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุตาม (1) หรือเหตุตาม (1) และ (2) เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุตาม (2) เกินกว่า 1 ครั้งภายใน 1 ปีปฏิทินให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ เมื่อถูกเลิกจ้างหรือลาออก

-                   ต้องขึ้นทะเบียนกางานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐบาลภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน

-                   มีความสามารถในการทำงานและพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้

-                   ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน

-                   ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

-                   ผู้ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากรณี

1.             ทุจริตต่อหน้าที่

2.             กระทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง

3.             จงใจให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

4.             ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง

5.             ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร

6.             ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง

7.             ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดเว้นแต่โทษสำหรับความผิดลหุโทษ

-                   ต้องไม่ใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

-                   มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทน เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย

ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39

เอกสาร : 29333.docx


โดย:
งาน: งานประสานราชการ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.sso.go.th

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 36 ครั้ง