[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การเป็นครูผู้แนะแนวความรู้ที่ดีให้นักเรียน

การเป็นครูผู้แนะแนวความรู้ที่ดีให้นักเรียน

 

จากการที่โลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างมากมายในหลายๆด้าน ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของการศึกษา ซึ่งรูปแบบของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ นับได้ว่าเป็นรูปแบบที่เปลี่ยนโฉมไปจากรูปแบบการศึกษาเดิมๆอย่างมากเลยทีเดียว

        ในสมัยก่อน การศึกษา โดยเฉพาะในการศึกษาของไทย จะเน้นการถ่ายทอดความรู้ผ่านครูผู้สอนเป็นหลัก ซึ่งผู้เรียนมีหน้าที่รับข้อมูลความรู้จากครูผู้สอนเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตรงกันข้ามกับแนวการศึกษาในศตวรรษนี้ ที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ โดยที่ครูผู้สอนนั้นเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เคยเป็นผู้ถ่ายทอด ก็กลายมาเป็นผู้แนะแนวทางและโค้ช(guide/coach) ที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆและคอยส่งเสริมวิธีการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภาพ : shutterstock.com

 

ซึ่งการที่ครูจะสามารถกลายเป็นผู้แนะแนวทางและโค้ชที่ดีให้กับนักเรียนตามรูปแบบของศตวรรษที่ 21 ได้นั้น ครูผู้สอน จำเป็นต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

        1. Experience มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่

        2. Extended มีทักษะการแสวงหาความรู้

        3. Expended มีความสามารถในการถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของตนสู่นักเรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        4. Exploration มีความสามารถในการเสาะหาและคัดเลือกเนื้อหาความรู้หรือเนื้อหาที่ทันสมัย เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนผ่านทางสื่อเทคโนโลยี

        5. Evaluation เป็นนักประเมินที่ดี

        6. End-User เป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยี (user) อย่างคุ้มค่า และใช้ได้อย่างหลากหลาย

        7. Enabler สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียน

        8. Engagement ต้องร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันผ่านสื่อเทคโนโลยีจนพัฒนาเป็นเครือข่ายความร่วมมือ

        9. Efficient and Effective สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในฐานะที่เป็นผู้ผลิตความรู้ ผู้กระจายความรู้ และผู้ใช้ความรู้

 

จะสังเกตได้ว่า 9 ลักษณะที่กล่าวมาขั้นต้นนั้น มีความสอดคล้องกับทักษะสำคัญ 3 ประการ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่

        1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย การมีความคิดสร้างสรรค์  การใส่ใจนวัตกรรม การมีวิจารณญาณ การรู้จักรับมือกับปัญหา การสื่อสารที่ดี  และการทำงานแบบร่วมมือ

        2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี  อันได้แก่ การอัพเดตข้อมูลข่าวสาร  การรู้เท่าทันสื่อ มีความรอบรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  และมีฉลาดในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี

        3. ทักษะชีวิตและอาชีพ  ได้แก่ มีความยืดหยุ่นในการดำเนินชีวิต  รู้จักปรับตัว มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ใส่ใจดูแลตัวเอง  รู้จักเข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  รู้จักพัฒนางานและอาชีพ และหมั่นหาความรู้รอบด้าน

 

ภาพ : shutterstock.com

 

จากลักษณะของครูและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่ได้กล่าวมาในขั้นต้น ทำให้เราเห็นถึงแนวทางปฏิบัติของครูผู้สอนที่เหมาะสมตามแนวทางของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งการที่จะเป็นครูผู้แนะแนวความรู้ที่ดีให้นักเรียนได้นั้น เราสามารถสรุปได้เป็นข้อๆ ดังนี้

        1. ครูต้องเปลี่ยนไปเป็นโค้ชหรือพี่เลี้ยงที่คอยให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนโดยตัวผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเกิดอง๕ความรู้ได้ด้วยตัวเอง

        2. ครูผู้สอนต้องเป็นนักฟังที่ดี ต้องรับฟังนักเรียนในเรื่องต่างๆ อย่างใส่ใจและให้ความสำคัญ เพื่อที่จะทราบถึงปัญหา ความคิด และความเข้าใจของผู้เรียน

        3. ครูผู้สอนต้องเน้นการตั้งคำถามกับผู้เรียนในเรื่องต่างๆที่กำลังศึกษาอยู่เสมอ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนพยายามคิดหาคำตอบของคำถามเหล่านั้นได้ด้วยตัวเอง

        4. ครูผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ควรเน้นให้ผู้เรียนทำงานเป็นทีม มากกว่าทำงานเดี่ยว เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักร่วมมือและทำงานร่วมกัน

        5. ครูผู้สอนต้องมีทักษะในการสื่อสาร สามารถทำความเข้าใจในเนื้อหา แยกแยะองค์ประกอบในข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถช่วยเหลือผู้เรียนในการสร้างองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง

        6. ครูผู้สอนจะต้องมีทักษะในการแนะแนวผู้เรียนอย่างเหมาะสม โดยเน้นให้ผู้เรียนค้นหาปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยตัวเอง

        7. ครูผู้สอนควรมีโอกาสในการร่วมเรียนรู้หรือร่วมศึกษากับผู้เรียน ในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อย่างเหมาะสม

        8. ครูผู้สอนควรเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ซึ่งแรงบันดาลใจนี้ คือแรงขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเอง ซึ่งถ้าผู้เรียนมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้มากเท่าไหร่ เขาก็จะมีแนวโน้มที่จะตั้งใจเรียนและมีเป้าหมายในการเรียนที่ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น

        9. ครูผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน

        10. ครูผู้สอนจะต้องรู้จัก ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะกับผู้เรียนในเชิงบวก ซึ่งการเสริมแรงทางบวกนั้น นับเป็นการให้เสริมแรงที่ดีอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้เรียนสนใจการเรียนเพิ่มขึ้น

        11. ครูผู้สอนควรใช้สื่อเทคโนโลยีในการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการสอนหรือดำเนินกิจกรรม หรือใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลหรืออัพเดทความรู้ใหม่ต่างๆ

        12. ครูผู้สอนควรหาประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทั้งกับตัวผู้เรียน ผู้ปกครองชุมชน หรือแม้แต่การติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอนจากโรงเรียนอื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวครูผู้สอนเองและผู้เรียนในความดูแลอีกด้วย

 

        ทั้งหมดนี้คือบทบาทของครูผู้สอนในการเป็นผู้แนะแนวความรู้ที่ดีให้กับนักเรียน ซึ่งถ้าครูผู้สอนท่านใดสามารถทำได้ทั้งหมดนี้อย่างดีเยี่ยม ก็คงต้องปรบมือและยกย่องว่า ท่านคือครูผู้สอนแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างแท้จริง

 


https://www.trueplookpanya.com/education/content/70815/-teaartedu-teaart-teaarttea-


โดย:
งาน: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบุคลากร
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.trueplookpanya.com/education/content/70815/-teaartedu-teaart-teaarttea-

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 46 ครั้ง