[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ข่าวการศึกษา : สมศ.จับมืออังกฤษพัฒนาหลักสูตรผู้ประเมิน

 

ข่าวการศึกษา : สมศ.จับมืออังกฤษพัฒนาหลักสูตรผู้ประเมิน

สมศ.โกอินเตอร์จับมือสหราชอาณาจักร พัฒนาหลักสูตรผู้ประเมินภายนอก

               นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. กล่าวว่า ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4 ของ สมศ. ได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้า  มาใช้เพื่อช่วยลดภาระด้านเอกสารให้แก่สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลไปยังต้นสังกัด จากนั้นต้นสังกัดจะจัดส่งไฟล์ SAR พร้อมประเด็นมายัง สมศ. แทนรูปแบบเดิมที่ต้องจัดส่งเอกสาร หลังจากนั้นกระบวนการประเมินจะเริ่มต้นขึ้นในขั้นตอน Pre Analysis หรือขั้นตอนการวิเคราะห์ SAR)โดยทีมผู้ประเมินภายนอก เพื่อกำหนดจำนวนวันลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมิน พร้อมกันนี้ สมศ. มีแนวคิดพัฒนาระบบวิเคราะห์การจัดกลุ่มผู้ประเมินภายนอก ด้วยกระบวนการ Alteryx Data Analytics ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการวิเคราะห์และประมวลผลในรูปแบบ Visualizations จากฐานข้อมูลผู้ประเมินภายนอก ในการจัดทีมผู้ประเมินให้มีความเหมาะสมและมีความรู้และประสบการณ์ตรงและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาที่จะต้องประเมิน ซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการจัดทีมผู้ประเมินภายนอก และเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดทีมผู้ประเมินให้มีศักยภาพและเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษากับคณะผู้ประเมินในแต่ละคณะ

               นางสาวขนิษฐา กล่าวต่อไปว่า  สมศ. ได้ใช้โปรแกรมวิเคราะห์การจัดกลุ่มผู้ประเมินภายนอกตั้งแต่ต้นเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา  ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4 กับศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวนกว่า 900 แห่ง ทั่วประเทศเพื่อให้การประเมินคุณภาพภายนอก เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล สมศ. จึงได้ร่วมมือกับ Quality Assurance Agency (QAA) หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของสหราชอาณาจักร เพื่อส่งเสริมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง สมศ. และ QAA ผ่านขั้นตอนการแลกเปลี่ยนผู้ประเมินภายนอก ในรูปแบบโครงการอบรมให้กับผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. เพื่อยกระดับผู้ประเมินภายนอก ให้มีศักยภาพและมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และพัฒนาหลักสูตรที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถผู้ประเมินภายนอกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา ในด้านการสังเคราะห์และวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา (Desk-based Analysis) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ Pre Analysis ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของ สมศ. รวมไปถึงการพัฒนาวิธีการและรูปแบบการเขียนรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (Writing Report) ให้เกิดคุณค่า สามารถสะท้อนผลและยืนยันผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดได้อย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ของ สมศ.

 


เดลินิวส์


โดย:
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 35 ครั้ง