[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การหารทศนิยม

การหารทศนิยม

 

การหารทศนิยม
             การหารทศนิยม เมื่อตัวหาร เป็นจำนวนเต็ม เราสามารถนำไปหารได้ทันที
ในกรณี ตัวหารเป็นทศนิยม เราต้องทำให้เป็นจำนวนเต็มก่อน ทำได้  2 วิธี คือ
            -     การคูณ ด้วย จำนวนเต็ม  10 ,100 ,1000 ... ทั้งเศษและส่วน หรือ
            -     ใช้การเลื่อนจุดทศนิยมทั้งเศษและส่วน 
 
 
การหารทศนิยม    
เราสามารถทำการหารทศนิยมโดย มีหลักดังนี้
 - การหาร  กรณี ที่ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม
    เราสามารถหารได้ตามปรกติ เมื่อผ่านจุดทศนิยมให้ใส่จุดทศนิยมที่ คำตอบ  
    คำตอบที่ได้มีจำนวนทศนิยมเท่าเดิม
 
 
  ตัวอย่าง   ทำการหาร ต่อไปนี้
                                40.16 ÷ 8
  วิธีทำ
       การหาร ด้วย  8 เป็นจำนวนเต็มเราสามารถหารได้ตามปรกติ   เมื่อผ่านจุดทศนิยม
ให้ใส่จุดทศนิยม และคำตอบที่ได้ มีจำนวนตำแหน่งของทศนิยม เท่าเดิม คือ  2 ตำแหน่ง   
                          ตัวอย่างการหารทศนิยม
        คำตอบ คือ   5.02
 
 
 
 - การหาร  กรณีที่ตัวหาร เป็นจำนวนทศนิยม 
   ตัวหารเมื่อเป็นทศนิยม ทำให้การหารดูไม่สะดวก
   ดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดคือ เลื่อนจุดทศนิยมของตัวหารให้ เป็นจำนวนเต็ม  
 ดังตัวอย่าง   ทำการหาร ต่อไปนี้
                             การหารทศนิยม  
 วิธีทำ   
                             จากโจทย์ 2.5 เป็นทศนิยม
  " ทำตัวหาร ที่เป็นทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มก่อน แล้วหารปรกติ "
                        เราจะทำให้ทศนิยมหมดไป เป็น 25 
                   โดย ต้องนำ  10 มาคูณ ทั้งตัวหารและตัวตั้ง
              การหารทศนิยม การเลื่อนจุดโดยการการคูณ
   ดังนั้น เราสามารถทำการหารได้ ทันที              
 ****   นอกจากนี้เรายังสามารถใช้วิธีเลื่อนจุดทศนิยม 
              การหารทศนิยม การเลื่อนทศนิยม
        เลือกวิธีตามชอบใจ ครับ ทำการหารได้ตามปรกติ
                          การตั้งหารทศนิยม
     คำตอบ คือ   1.5
 
 
 ตัวอย่าง   ทำการหาร ต่อไปนี้
                             การหารทศนิยม ชนิดตัวหารเป็นทศนิยม  
  วิธีทำ        
   จากโจทย์   0.45  เป็นทศนิยม
      " ทำตัวหาร ที่เป็นทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มก่อน แล้วหารปรกติ "
                            เราจะทำให้ทศนิยมหมดไป เป็น 45 
                       โดย ต้องนำ  100 มาคูณ ทั้งตัวหารและตัวตั้ง
                การหารทศนิยม การเลื่อนทศนิยมโดยใช้การคูณ  
   ดังนั้น เราสามารถทำการหารได้ ทันที              
 ****   นอกจากนี้เรายังสามารถใช้วิธีเลื่อนจุดทศนิยม 
           การหารทศนิยม ทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มโดยการเลื่อนจุดทศนิยม
          เลือกวิธีตามชอบใจ ครับ ทำการหารได้ตามปรกติ
                     การหารทศนิยม การตั้งหารทศนิยม
      คำตอบ คือ   9.63

 


http://mathed2013.blogspot.com/2013/03/blog-post_11.html


โดย:
งาน: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: http://mathed2013.blogspot.com/2013/03/blog-post_11.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 1 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 23 ครั้ง