[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ศธ.ตั้งโค้ชชิ่งทีมยกคุณภาพการศึกษา.
วันนี้(17 ก.ย.) ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า สำนักงานปลัด ศธ. เป็นองค์กรหลักของ ศธ.ในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  แต่เนื่องจากที่ผ่านมายังมีปัญหาในการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอยู่บ้าง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่  สำนักงานปลัด ศธ.จึงได้จัดโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และให้เกิดการทำงานร่วมกันของคนในพื้นที่ โดยเน้นความเหมาะสมสอดคล้องตามบริบทของพื้นที่นั้น ๆ  
    
“โครงการนี้มีความมุ่งหวังให้คนในพื้นที่และเครือข่ายต่าง ๆ ได้ร่วมมือกันจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นศึกษานิเทศ สถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ และ หน่วยงานต่าง ๆ โดยให้แต่ละจังหวัดร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนที่อยู่ในระดับต่ำเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา โดยโรงเรียนกลุ่มแรกคัดเลือกให้มาเป็นต้นแบบของความร่วมมือ คือ โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นฐาน(โอเน็ต)ต่ำ ซึ่งแต่ละโรงในแต่ละพื้นที่จะมีสาเหตุที่แตกต่างกัน ดังนั้นทีมโค้ชชิงจะต้องลงไปแก้ปัญหาจริงให้แก่สถานศึกษา  โดยขณะนี้ทุกจังหวัดได้โรงเรียนต้นแบบมาแล้วอย่างน้องจังหวัดละ 1 โรง และทีมโค้ชชิงแต่ละจังหวัดก็ได้ลงไปปฏิบัติภารกิจแล้ว ซึ่งล่าสุดก็ได้มีการมาประชุมแชร์ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเติมเต็มให้จังหวัดอื่นไปดำเนินการแล้วเช่นกัน”รองปลัด ศธ.กล่าวและว่า ศธ.มุ่งหวังว่าCoaching Teams จะเป็นการผลักดันให้การศึกษาที่เป็นการบูรณาการความร่วมมือไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือ ตัวเด็ก ให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง

https://www.dailynews.co.th/education/732017


โดย:
งาน: งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ
อ้างอิงแผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.dailynews.co.th/education/732017

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 22 ครั้ง