[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

10 อันดับ ประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก

CEOWORLD นิตยสารด้านธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดอันดับของประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ประจำปี 2562 จากทั้งหมด 89 ประเทศ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อันได้แก่

 1. โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข
 2. ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่น ๆ
 3. ค่าใช้จ่ายในระบบ
 4. การเข้าถึงยาคุณภาพ
 5. ความพร้อมของรัฐบาลในการจัดการระบบ

ซึ่งคะแนนรวมทั้งหมดจะเต็ม 100 โดย 10 อันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุด คือ


อันดับ 1 ไต้หวัน ได้คะแนนทั้งหมด 78.72

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 87.16 คะแนน
 2. ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 14.23 คะแนน
 3. ด้านค่าใช้จ่าย 83.59 คะแนน
 4. ด้านการเข้าถึงยา 82.3 คะแนน
 5. ด้านความพร้อมของรัฐบาล 87.89 คะแนน

อันดับ 2 เกาหลีใต้ ได้คะแนนทั้งหมด 77.7

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 79.05 คะแนน
 2. ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 13.06 คะแนน
 3. ด้านค่าใช้จ่าย 78.39 คะแนน
 4. ด้านการเข้าถึงยา 78.99 คะแนน
 5. ด้านความพร้อมของรัฐบาล 65.09 คะแนน

อันดับ 3 ญี่ปุ่น ได้คะแนนทั้งหมด 74.11

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 90.75 คะแนน
 2. ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 30.01 คะแนน
 3. ด้านค่าใช้จ่าย 82.59 คะแนน
 4. ด้านการเข้าถึงยา 92.06 คะแนน
 5. ด้านความพร้อมของรัฐบาล 96.3 คะแนน

อันดับ 4 ออสเตรีย ได้คะแนนทั้งหมด 71.32

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 86.18 คะแนน
 2. ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 20.25 คะแนน
 3. ด้านค่าใช้จ่าย 78.99 คะแนน
 4. ด้านการเข้าถึงยา 88.23 คะแนน
 5. ด้านความพร้อมของรัฐบาล 91.8 คะแนน

อันดับ 5 เดนมาร์ก ได้คะแนนทั้งหมด 70.73

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 78.77 คะแนน
 2. ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 21.6 คะแนน
 3. ด้านค่าใช้จ่าย 74.88 คะแนน
 4. ด้านการเข้าถึงยา 74.18 คะแนน
 5. ด้านความพร้อมของรัฐบาล 93.2 คะแนน

*อันดับ 6 ไทย ได้คะแนนทั้งหมด 67.99

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 92.58 คะแนน
 2. ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 17.37 คะแนน
 3. ด้านค่าใช้จ่าย 96.22 คะแนน
 4. ด้านการเข้าถึงยา 67.51 คะแนน
 5. ด้านความพร้อมของรัฐบาล 89.91 คะแนน

อันดับ 7 สเปน ได้คะแนนทั้งหมด 65.38

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 77.86 คะแนน
 2. ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 13.24 คะแนน
 3. ด้านค่าใช้จ่าย 71.82 คะแนน
 4. ด้านการเข้าถึงยา 55.1 คะแนน
 5. ด้านความพร้อมของรัฐบาล 81.38 คะแนน

อันดับ 8 ฝรั่งเศส ได้คะแนนทั้งหมด 64.66

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 86.28 คะแนน
 2. ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 34.25 คะแนน
 3. ด้านค่าใช้จ่าย 75.81 คะแนน
 4. ด้านการเข้าถึงยา 83.82 คะแนน
 5. ด้านความพร้อมของรัฐบาล 96.8 คะแนน

อันดับ 9 เบลเยี่ยม ได้คะแนนทั้งหมด 64.63

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 72.48 คะแนน
 2. ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 24.51 คะแนน
 3. ด้านค่าใช้จ่าย 68.68 คะแนน
 4. ด้านการเข้าถึงยา 64.78 คะแนน
 5. ด้านความพร้อมของรัฐบาล 94.9 คะแนน

อันดับ 10 ออสเตรเลีย ได้คะแนนทั้งหมด 61.73

 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 88.63 คะแนน
 2. ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 14.66 คะแนน
 3. ด้านค่าใช้จ่าย 75.61 คะแนน
 4. ด้านการเข้าถึงยา 90.25 คะแนน
 5. ด้านความพร้อมของรัฐบาล 88.41 คะแนน

 


10 อันดับ ประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก


โดย:
งาน: งานกิจกรรมนักเรียน
อ้างอิงแผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/health/17709/

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 1

อ่าน 26 ครั้ง