[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การขออนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ
การขออนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ   ข่าวทั้งหมด
 21 มกราคม 2558

      

 

          คุรุสภามีช่องทางให้ชาวต่างประเทศ สามารถประกอบวิชาชีพครูในประเทศไทยได้ 2 ช่องทาง คือ
          1)ช่องทางแรก การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
          (1) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา จากประเทศไทยที่คุรุสภารับรอง หรือจากต่างประเทศ กรณีมีวุฒิปริญญาอื่น ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศหรือมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านการศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือสอบผ่านรายวิชาชีพครูจากสถาบัน การศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง หรือจากสถาบันที่ได้รับ การรับรองวิทยฐานะจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศนั้น เทียบได้ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
          (2) ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
          (3) มีผลการวัดระดับความสามารถด้านภาษา ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามที่คุรุสภากำหนด
          (4) มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) (5) ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่คุรุสภากำหนด 42 ชั่วโมง หรือ 21 ชั่วโมง
          กรณี การอบรมตามหลักสูตรที่คุรุสภากำหนด 42 ชั่วโมง หรือ 21 ชั่วโมงนั้น คุรุสภาปรับจากหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยและจรรยาบรรณของวิชาชีพเดิมที่กำหนดให้อบรม 20 ชั่วโมง เป็น 42 ชั่วโมง โดยได้เพิ่มเนื้อหาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู แนวคิดเกี่ยวกับ การศึกษาไทย การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และจิตวิทยาการเรียนรู้  ซึ่งเห็นว่ามีความจำเป็นสำหรับชาวต่างประเทศที่จะมาเป็นครูสอนเด็กไทย
          ผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา ซึ่งไม่ได้ผ่านการศึกษาวิชาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู จะต้องผ่านการอบรม 42 ชั่วโมง
          สำหรับผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาแล้ว ให้ผ่านการอบรมเพียง 21 ชั่วโมง โดยเพิ่มเฉพาะเนื้อหาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครูเท่านั้น
          2) ช่องทางที่สอง การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว โดยจะอนุญาตให้คราวละ 2 ปี และอนุญาตได้ ไม่เกิน 6 ปี ต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องชำระค่าสมุดประจำตัว เล่มละ 1,000 บาท ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล มีค่าดำเนินการครั้งละ 500 บาท (ประกาศอยู่ระหว่างรอนำเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนมกราคม 2558)
          การขอหนังสืออนุญาตดังกล่าว ให้สถานศึกษาที่มี ความจำเป็นต้องรับชาวต่างประเทศที่ยังไม่มีคุณสมบัติ เข้าสอนในสถานศึกษายื่นขอต่อคุรุสภา พร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น โดยชาวต่างประเทศต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษาหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่เป็นความต้องการ หรือวุฒิต่ำกว่าปริญญาแต่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ
          สำหรับการอำนวยความสะดวกแก่ครูชาวต่างประเทศในการขอประกอบวิชาชีพครู คุรุสภาอยู่ระหว่างหาวิธีการให้บริการแบบ "One Stop Service" ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพื่อหารือการบูรณาการความร่วมมือ ในการให้บริการร่วมกัน ผู้มาขอรับบริการมาที่เดียวสามารถดำเนินการจนแล้วเสร็จ โดยได้ประชุมหารือร่วมกันเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดร.อำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งทั้งสองหน่วยงานยินดีให้ความร่วมมือดำเนินการเป็นอย่างดี ในเบื้องต้น เลขาธิการคุรุสภาขอให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ไป ประสานในระดับนโยบาย เพื่อพิจารณากำหนดรายละเอียด ขอบข่ายการดำเนินงาน และงบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อนำมา พิจารณารายละเอียดร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 21 มกราคม 2558 นี้
          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จะนำเสนอความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่อๆ ไป
--จบ--

 


https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=40129&Key=hotnews


โดย:
งาน: งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: ministry of education

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 1 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 20 ครั้ง