[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ผู้ประกันตนไม่ต้องกังวล หากเจ็บป่วยเรื้อรัง ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้จากประกันสังคมได้

     นายอนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  เปิดเผยว่ากรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และต้องหยุดพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์เป็นเวลานานหลายวัน ทำให้สูญเสียรายได้ เช่น ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง โรคเอดส์ โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เส้นเลือดสมอง หรือกระดูกสันหลังเป็นเหตุให้อัมพาต ความผิดปกติของกระดูกหักที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น กระดูกที่มีการติดเชื้อ  กระดูกติดช้า กระดูกไม่ติด กระดูกผิดปกติ หรือเหล็กดามกระดูกหัก และโรคหรือการเจ็บป่วยอื่น ๆ ที่ต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องโดยไม่สามารถทำงานติดต่อกันได้เกินกว่า 180 วัน ไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้ที่ขาดหายไปจากการที่ไม้ได้ทำงาน สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลเต็มที่ โดยผู้ประกันตนสามารถขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมในอัตรา 50% ของค่าจ้างไม่เกิน 365 วัน ใน 1 ปี นอกจากนี้ผู้ประกันตนยังสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิที่ผู้ประกันตนเลือกไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

     เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่ออีกว่า พบว่ามีผู้ประกันตนมาขอรับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้จำนวน 33,417  ราย คิดเป็นเงินที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 27,289,370.45   บาท ทั้งนี้ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ผู้ประกันตนยังมีสิทธิได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในระหว่างหยุดงานจากการเจ็บป่วยไม่เนื่องจากการทำงานที่นายจ้างต้องจ่ายให้เต็มตามที่กำหนดอยู่ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือมีสิทธิตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตามการขอรับสิทธิดังกล่าวนายจ้างต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง และขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน และต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองทั้ง 7 กรณี คือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ทั่วประเทศ หรือโทร 1506  พร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสาร : 34726.html


โดย:
งาน: งานประสานราชการ
อ้างอิงแผนงาน : ประสานและดำเนินการด้านเอกสารตามระเบียบของทางราชการ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.sso.go.th

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 25 ครั้ง