[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ป่วยโรคไต ประกันสังคมช่วยไหม เบิกค่ารักษาอะไรได้บ้าง

ป่วยโรคไต ประกันสังคมช่วยไหม เบิกค่ารักษาอะไรได้บ้าง

รักษาโรคไต ประกันสังคม ใครมีสิทธิ์บ้าง 
          ผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ กรณีป่วยเป็นโรคไต จะต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้ 

          • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่เข้ารับการรักษา

          • ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่เข้ารับการรักษา    

          • กรณีส่งเงินสมทบเข้ากองทุนครบ 3 เดือนแล้ว แต่ลาออกจากประกันสังคม จะยังขอรับสิทธิ์รักษาได้ภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน   
ผู้ป่วยโรคไต ประกันสังคมช่วยอะไรบ้าง

          1. โรคไตวาย (ที่ไม่ใช่ระยะสุดท้าย) 

          ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มแรก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามคำสั่งของแพทย์  ณ โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ แต่มีเงื่อนไขคือ จะไม่ได้รับสิทธิ์บำบัดทดแทนไต เช่น การฟอกไต ปลูกถ่ายไต การล้างช่องท้อง เป็นต้น  

          2. โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย  

          สามารถขอใช้สิทธิ์เข้ารับการบำบัดทดแทนไต ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเกือบปกติได้ โดยสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย 

          - การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้ง และไม่เกิน 4,500 บาทต่อสัปดาห์ (เดือนละ 18,000 บาท) 

          - จ่ายค่าเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาทในระยะเวลา 2 ปี หากใน 2 ปีนี้ จำเป็นต้องเตรียมเส้นเลือดหรือแก้ไขเส้นเลือด จ่ายเพิ่มให้อีกไม่เกิน 10,000 บาท 

          - การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน 

          - จ่ายค่าวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกทางช่องท้องพร้อมอุปกรณ์  ไม่เกิน 20,000 บาทในระยะเวลา 2 ปี หากใน 2 ปีนี้จำเป็นต้องวางท่อรับส่งน้ำยาทางช่องท้อง จ่ายเพิ่มให้อีกไม่เกิน 10,000 บาท 

          - การปลูกถ่ายไต ได้รับสิทธิ์บริการทางการแพทย์ ก่อน ระหว่าง หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต และรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต 

          สำหรับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพและเป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

          ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ทุพพลภาพจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้
          - การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เท่าที่จ่ายจริงตามความเป็นจำเป็น กรณีรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ
          - การเตรียมหลอดเลือดหรือสายสวนหลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการให้อิริโธรปัวอิติน เท่าที่จ่ายจริงตามความเป็นจำเป็น กรณีรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ

          กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดไว้ท้ายประกาศ 

บำบัดทดแทนไต ประกันสังคม มีเงื่อนไขอะไรบ้าง  
          ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์บำบัดทดแทนไต ต้องเป็นผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด โดยมีผลการพิสูจน์ Serum Bun, Serum Creatinine หรืออัตราการกรองของเสียของไต และขนาดของไต 
          ส่วนกรณีผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและได้รับสิทธิ์บำบัดทดแทนไตมาแล้วจากที่อื่น เช่น สิทธิข้าราชการ หรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็ยังสามารถรับการบำบัดทดแทนไตจากสำนักงานประกันสังคมได้ต่อเนื่อง 

วิธีขอรับสิทธิ์รักษาโรคไต ประกันสังคม

          หากผู้ประกันตนต้องการรับบำบัดทดแทนไต จะต้องทำการยื่นขอรับการอนุมัติก่อน ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา โดยเตรียมเอกสารประกอบ ได้แก่  

          1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำบัดทดแทนไตและปลูกถ่ายอวัยวะ หรือการดูแลหลังผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะและรับยากดภูมิคุ้มกันกองทุนประกันสังคม (สปส. 2-18) 

          2. สำเนาเวชระเบียนในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

          3. ผลการตรวจไตตามหลักเกณฑ์  

          4. หนังสือรับรองจากอายุรแพทย์โรคไต  

          5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

          6. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
          ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนได้รับสิทธิ์บำบัดทดแทนไตเรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลจะไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน แต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ทางผู้ประกันตนจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง  
          สำหรับใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์รักษาโรคไต ประกันสังคม สามารถสอบถามโดยตรงได้ที่ สำนักงานประกันสังคม หรือ สายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 

สำนักงานประกันสังคมสำนักงานประกันสังคม

https://money.kapook.com/view210063.html


https://money.kapook.com/view210063.html


โดย:
งาน: งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://money.kapook.com/view210063.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 29 ครั้ง