[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ประกันสังคม แนะผู้ประกันตนพกบัตรประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต รักษาได้ทุกโรงพยาบาล

     สำนักงานประกันสังคม แนะผู้ประกันตนพกบัตรประจำตัวประชาชนไว้เสมอหากผู้ประกันตนเกิดเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยไม่ต้องสำรองจ่ายหรือถูกถามถึงสิทธิการรักษาพยาบาลตามนโยบายของรัฐบาล "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" เพื่อให้ทุกคนได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยกรณีที่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามหลักเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน คือ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต หากไม่ได้รับปฏิบัติทางการแพทย์ทันทีเพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด หรือระบบประสาทแล้ว ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงหรือทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น  รุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว สำหรับกรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด จนพ้นภาวะวิกฤตหรือสามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (นับรวมวันหยุดด้วย) โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกันตน หรือโรงพยาบาลที่ให้การรักษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโปรดแจ้งโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้โดยเร็ว เพื่อจะได้ดำเนินการรับช่วงการรักษาหรือให้บริการทางการแพทย์กับผู้ประกันตนต่อไป เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวกหรือสายด่วนประกันสังคม 1506  ตลอดเวลา

 

แหล่งที่มา  :  ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

เอกสาร : 34810.jpg


โดย:
งาน: งานประสานราชการ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.sso.go.th

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 23 ครั้ง