[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การตรวจสอบสภาพอาคาร

อาคาร 9 ประเภทที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
มีดังต่อไปนี้

  1. อาคารสูง (ความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป)
  2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (อาคารที่มีเนื้อที่อาคารรวมกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป)
  3. อาคารชุมนุมคน ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือจำนวนคนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
  4. โรงมหรสพ
  5. โรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
  6. สถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตร.ม. ขึ้นไป
  7. อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม (หอพัก อะพาร์ตเม้นต์) ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตรม.ขึ้นไป (อาคารลำดับที่ 7 มีบทเฉพาะกาล ยกเว้น 7 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงประกาศ 25 ตุลาคม 2548 สำหรับพื้นที่ 2,000-5,000 ตารางเมตร และยกเว้น 5 ปี สำหรับอาคารเกิน 5,000 ตรม.)
  8. โรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
  9. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ซึ่งมีความสูงจากพื้นดิน ตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้า ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

https://www.area.co.th/thai/bar20.php


โดย:
งาน: งานทรัพย์สินโรงเรียน
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.area.co.th/thai/bar20.php

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 23 ครั้ง