[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ข่าวการศึกษา: คุรุสภาแจงข้อบังคับใหม่ให้ตั๋วครู

คุรุสภาแจงข้อบังคับใหม่ให้ตั๋วครู

คุรุสภาแจงออกข้อบังคับใหม่ให้ตั๋วครู ย้ำดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี

     วันนี้ (2 ธ.ค.) ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการ คุรุสภาจึงออก “ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพิ่มเติม ดังนี้ 

1.ต้องผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครู

2.ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

     ทั้งนี้จะไม่กระทบสิทธิของผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรองก่อนปีการศึกษา 2562  รวมทั้งผู้ที่ได้สิทธิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ

 
     ดร.วัฒนาพร กล่าวต่อไปว่า กรณีชาวต่างชาติ หรือ ผู้มีสัญชาติไทยที่ใช้คุณวุฒิจากต่างประเทศ ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.ผ่านการรับรองประสบการณ์วิชาชีพครูตามที่คณะกรรมการกำหนด
2.มีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย (Work Permit)
3.มีหลักฐานการให้พำนักอยู่ในประเทศไทย 
4.ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
     สำหรับผู้มีสัญชาติไทยให้ยกเว้นคุณสมบัติ ในข้อ 2  และ 3 สำหรับสถานศึกษาที่รับครูชาวต่างประเทศเข้าประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา ต้องให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการเป็นครูในประเทศไทยอย่างน้อยในเรื่องภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และกฎหมาย เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 
     “ข้อบังคับใหม่ได้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลอดชีพ โดยให้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพล่าช้า ให้ชำระเงินค่าปรับในการดำเนินการล่าช้าเป็นเงินเดือนละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุรุสภากำหนด และให้ชี้แจงเหตุผลกรณีที่ดำเนินการล่าช้า” ดร.วัฒนาพร กล่าว

เดลินิวส์


โดย:
งาน: งานห้องสมุด
อ้างอิงแผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 24 ครั้ง