[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

5 มาตรการรับมือฝุ่น PM 2.5

5 มาตรการรับมือฝุ่น PM 2.5 thaihealth

 

สถานการณ์ฝุ่นพิษหรือฝุ่น PM 2.5 ทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หน่วยงานด้านการสาธารณสุข จึงได้ออกมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่น การแจกหน้ากากอนามัย มาตรการห้ามเผาในที่โล่ง และการให้ความรู้แก่ประชาชน เป็นต้น 

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เปิดเผยว่าสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ช่วงนี้ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในทุกพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหา ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการภายใต้ 5 มาตรการสำคัญ ได้แก่ 1) เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย ผ่านศูนย์อำนวยการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ขณะนี้มีหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดและเขตสุขภาพ 3 แห่ง คือ สมุทรสงคราม ลำปางแพร่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ประเมินความเสี่ยงสุขภาพและประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

2) เฝ้าระวังการเจ็บป่วย ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบผิวหนัง ระบบตาและอื่นๆ รวมทั้งผลกระทบระยะยาว เช่น มะเร็ง รวมถึงเฝ้าระวังตอบโต้ข่าวที่เป็นเท็จ 3) สื่อสารสร้างความรอบรู้แก่ประชาชน โดยจัดชุดความรู้และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ในทุกระดับ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร (ออส.) รวมถึงผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลเด็กเล็กในระดับพื้นที่ พร้อมลงพื้นที่ให้ความรู้

4) ดูแลสุขภาพและจัดระบบบริการสาธารณสุข สนับสนุนหน้ากากอนามัย 400,000 ชิ้น และเปิดคลินิกมลพิษในพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมทั้ง 13 เขตสุขภาพ จัดทำห้องปลอดฝุ่น 83 แห่ง นอกจากนี้ กทม. ได้จัดตั้งคลินิกมลพิษ corner ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัด กทม. 68 แห่ง 5) มาตรการกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรการห้ามเผาในที่โล่ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ


5 มาตรการรับมือฝุ่น PM 2.5


โดย:
งาน: งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.thaihealth.or.th/Content/51085-5%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9D%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%20PM%202.5.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 15 ครั้ง