[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

7 โรคยกเว้นเท่านั้นที่ สปส.ไม่ให้ความคุ้มครอง

     หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล  โสณกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับสำนักงานประกันสังคมเร่งชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกันตน และสื่อมวลชนที่เสนอข่าวโรคยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม เผยยึดหลักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุชของการประกันสังคม ซึ่งมีความเหมาะสมตามหลักกการทางการแพทย์ และสอดคล้องกับระบบประกันสุขภาพภาครัฐอื่น ๆ ของประเทศไทย ด้านนายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม รับลูก แจงสื่อ ย้ำโรคยกเว้นมีแค่ 7 โรคเท่านั้นที่มิใช่ 14 โรคอย่างที่เป็นข่าว

     นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงานกล่าวชี้แจงว่าตามที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวเกี่ยวกับ 14 โรค ที่สำนักงานประกันสังคม ไม่คุ้มครอง ซึ่งตามข้อทเ็จจริงแล้วมีเพียง 7 กรณีเท่านั้น ที่มีความชัดเจนส่าสำนักงานประกันสังคมไม่ให้ความคุ้มครอง ประกอบด้วย

     1.  การกระทำใด ๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

     2.  การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา การค้นคว้าทดลอง

     3.  การรักษาภาวะมีบุตรยาก

     4.  การตรวจใด ๆ ที่เกินความจำเป็นในการรักษาโรคนั้น

     5.  การเปลี่ยนเพศ

     6.  การผสมเทียม

     7.  การบริการระหว่างรักษาตัวแบบพักฟื้น 

     อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญในการดูแลคุ้มครองและครอบคลุมการให้บริการทางการแพทย์ให้เข้าถึงผุ้ประกันตนให้มากที่สุด มุ่งมั่นพัฒนาสิทธิประโยชน์เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน  โดยให้สิทธิความคุ้มครองการรักษผู้ประกันตนในกรณีเจ็บป่วยทุกกรณีจนสิ้นสุดการรักษา เช่น ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคจิต  รวมถึงโรคหรือการประสบอันตราบอันเนื่องจากการใช้สารเสพติด โรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือโรคที่มีความจำเป็นและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพบาบาลประเภทคนไข้ในเกินกว่า 180 วัน ใน 1 ปี รวมทั้งยังได้ให้สิทธิผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไต  เพื่อบำบัดทดแทนไตทั้งที่เป็นกรณีไตวายเฉียบพลัน หรือไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย    นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายอวัยวะ รวมถึงการตรวจเนื้อเยื่อเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะด้วย ซึ่งประกอบด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต การปลูกถ่ายไต  การเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา การปลุกถ่ายหัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน และการปลูกถ่ายอวัยวะ 2 อวัยวะพร้อมกันตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อบ่งชี้ ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดตามแนวทางการรักษาและมาตรฐานที่ราชวิทยาลัยหรือสมาคมวิชาชีพ กรณีทันตกรรม สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองครอบคลุม ทั้งการถอนฟัน  อุดฟัน  ผ่าตัดฟันคุด  ขูดหินปูน และการใส่ฟันเทียม ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งสถานพยาบาลของรัฐ  เอกชน  รวมถึงคลินีกทันตกรรม  ปัจจุบันสำนักงาประกันสังคมยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย หากเข้ารับการบริการในสถานพยาบาลทันตกรรมที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม สำหรับแว่นตา กรณีที่ผู้ประกันตนเจ็บป่วยเป็นต้อกระจกและต้องผ่าตัดเอาเลนส์แก้วตาออก หากไม่ใส่เลนส์แก้วตาเทียมสามารถเบิกค่าอุปกรณ์แว่นตา สำหรับมองไกล แว่นตาสำหรับมองใกล้ และเลนส์สัมผัสจากสำนักงานประกันสังคมได้ ดังนั้น จึงขอให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน มั่นใจในระบบการให้บริการและการรักษาเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้โดยยึดหลักการดำเนินงานภายใด้แนวทางของหม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาระบบประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนต่อไป

 

แหล่งที่มา :  ศูนย์สารนิเทศ  สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

เอกสาร : 35178.jpg


โดย:
งาน: งานประสานราชการ
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.sso.go.th

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 19 ครั้ง