[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ทำไมต้องเข้าใจผู้หญิง

ทำไมต้องเข้าใจผู้หญิง thaihealth

เรามักจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ” ทุกวันนี้ผู้หญิงหลายคนถูกเลือกให้เป็นผู้รับภาระทั้งการทำงานนอกบ้าน และการทำงานในบ้าน ดูแลลูกและครอบครัว เพื่อให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีบทบาทหน้าที่ในหลายด้านไม่น้อยไปว่าผู้ชาย จริงหรือไม่ที่ “ผู้หญิงจะใช้เวลาว่างส่วนใหญ่เพื่อสามี ลูก และครอบครัว”

ผู้หญิงจำนวนมากต้องเผชิญกับความรุนแรง ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าผู้หญิงจะอยู่ในวัยใด และเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพ เพราะว่าร่างกายของผู้หญิงแตกต่างจากผู้ชาย และเพราะอิทธิพลของสังคมที่ให้บทบาทคุณค่าของผู้หญิงไม่เท่าเทียมกับผู้ชาย ผู้หญิงจึงเจอกับปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจหลายอย่างที่ผู้ชายไม่ต้องเจอ

ทำไมต้องเข้าใจผู้หญิง thaihealth

เพราะอะไรถึงต้องเข้าใจผู้หญิง หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับเพศหญิงมากขึ้น หากเราลองสังเกตดี ๆ จะพบว่าในยุคปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนสังคมในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะการเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แพ้ผู้ชาย แต่ถึงแม้ผู้หญิงจะเข้มแข็งและมีความสามารถเพียงใด ผู้หญิงก็เป็นเพศที่ต้องได้รับการดูแลและเข้าใจในความเป็นผู้หญิงเสมอ ทุกวันนี้ ดูเหมือนโอกาสต่าง ๆ ในโลกนอกบ้าน ทั้งการศึกษา อาชีพ และรายได้ จะเปิดกว้างมากขึ้นสำหรับผู้หญิง แต่การแบกรับภาระงานบ้านและการดูแลสมาชิกในครอบครัวก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้หญิงจำนวนมากไม่สามารถปฏิเสธให้พ้นไปจากตัวได้

ทำไมต้องเข้าใจผู้หญิง thaihealth

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า ผู้หญิงต้องทำงานทั้งในบ้านและนอกบ้าน เป็นผู้ที่ต้องรับภาระความเสี่ยงหลายอย่างต่อสุขภาพมากกว่าผู้ชาย ด้วยโครงสร้างของร่างกายที่แตกต่างจากผู้ชายแล้ว ผู้หญิงมีจิตใจที่อ่อนไหวง่าย ถึงแม้จะแข็งแกร่งขนาดไหน ก็ต้องมีมุมที่อ่อนแอได้เสมอ เมื่อต้องเจอกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อจิตใจ

ร่างกายของผู้หญิงมีความซับซ้อนและมีอิทธิพลต่อสุขภาพโดยรวมในตลอดช่วงชีวิต ผู้หญิงจึงจำเป็นต้องได้รับความคุ้มครอง การดูแลเอาใจใส่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างสอดคล้องกับความต้องการตลอดช่วงอายุของผู้หญิงคนหนึ่ง นับตั้งแต่การเจริญพันธุ์ การแต่งงาน การมีบุตร

ทำไมต้องเข้าใจผู้หญิง thaihealth

มาดูกันว่าผู้ชายมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้หญิงมีสุขภาพที่ดีกว่าเดิมได้อย่างไรบ้าง...

  • งานบ้านเป็นงานที่ทุกคนทำได้ ไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้หญิง ผู้ชายก็สามารถทำงานบ้านได้เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้หญิง

  • ไม่ปล่อยให้ผู้หญิงต้องมีหน้าที่เลี้ยงดูลูกเพียงลำพัง ผู้ชายควรมีส่วนช่วยและผลัดกันดูแลลูก

  • สนับสนุนให้ผู้หญิงมีสุขภาพที่ดี ได้ตรวจสุขภาพประจำปี ดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ

  • ผู้ชายต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผู้หญิงและครอบครัว ไม่สร้างความกังวลใจ หรือไม่สบายใจให้กับผู้หญิง

  • สนับสนุนให้ผู้หญิงได้ทำในสิ่งที่ชอบ โดยเป็นผู้คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจเมื่อต้องทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้สำเร็จ

  • ให้กำลังใจและคำชื่นชมกับผู้หญิงเมื่อทำหน้าที่และสิ่งที่ตั้งใจได้สำเร็จ

นับว่าผู้หญิงมีความสำคัญในการขับเคลื่อน สร้างการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ครอบครัวและสังคมมีความสุข ถึงเวลาที่เราต้องร่วมกันสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ ลดการตีตรา ให้ความเคารพในสิทธิของผู้หญิง และให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพราะ “ผู้หญิง” คือส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่...

ทำไมต้องเข้าใจผู้หญิง thaihealth

สสส.และภาคีเครือข่ายให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ส่งเสริมด้านสุขภาวะทางเพศ หยุดการกระทำความรุนแรงต่อผู้หญิง สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศ   เพราะเชื่อว่าความเท่าเทียมทางเพศคือประตูบานสำคัญที่จะเปิดไปสู่ประตูความเท่าเทียมในเรื่องอื่น ๆ เพื่อสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีต่อไป


ทำไมต้องเข้าใจผู้หญิง


โดย:
งาน: งานพัสดุ-ครุภัณฑ์
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.thaihealth.or.th/Content/52892-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88+%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88.html

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 9 ครั้ง