[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ความเป็นมาของศิลาจารึกหลักที่ ๑ (พ่อขุนรามคำแหงมหาราช)

ความเป็นมาของศิลาจารึกหลักที่ ๑ (พ่อขุนรามคำแหงมหาราช)

          ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมัยสุโขทัย ถือเป็นความเรียงประเภทร้อยแก้วเรื่องแรกของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นต้นแบบของอักษรไทยที่พัฒนาจนมาเป็นอักษรที่ใช้ในปัจจุบัน เรียกได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งด้านภาษาศาสตร์ และด้านสังคมที่ถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรมและการปกครองในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้แต่ง ทำนองแต่ง จุดมุ่งหมาย เรื่องย่อและคุณค่าของศิลาจารึกหลักที่ ๑ ดังนี้

ผู้แต่ง

          ศิลาจารึกหลักที่ ๑ นี้สันนิษฐานว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงพระราชนิพนธ์เอง โดยเฉพาะตอนต้นที่เป็นการเล่าพระราชประวัติของพระองค์เอง    สันนิษฐานว่าศิลาจารึก หลักที่ ๑ จารึกขึ้นประมาณ พ.ศ. ๑๘๓๕ เป็นปีที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงสั่งให้สร้างพระแท่นมนังศิลาบาตรและจารึกหลักอื่น ๆ

          พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎฯ และผนวชอยู่วัดราชาธิวาสในรัชกาลที่ ๓ ทรงนำศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จากพระราชวังเก่ากรุงสุโขทัยมากรุงเทพฯ พร้อมกับพระแท่นมนังศิลาบาตร เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๖ ต่อมาได้มีการทำคำอ่านและแปลเป็นภาษาไทยครั้งแรก ตามคำอ่านของศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ และใน พ.ศ. ๒๕๒๑ คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่ออ่านและตรวจสอบจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นฉบับภาษาไทยที่สมบูรณ์ ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีความสูง ๑ เมตร ๑๑ เซนติเมตร ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ทำนองแต่ง

          แต่งเป็นความเรียงร้อยแก้วแต่บางตอนมีสัมผัส

จุดมุ่งหมาย

          เพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญของกรุงสุโขทัย สภาพบ้านเมืองในขณะนั้น และสดุดีพระเกียรติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เรื่องย่อ

          ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีจารึกไว้ทั้ง ๔ ด้าน กล่าวคือ ด้านที่ ๑ ทรงเล่าพระราชประวัติของพระองค์ ด้านที่ ๒ ความต่อจากด้านที่ ๑ ด้านที่ ๓ กล่าวถึงการสร้างพระแท่นมนังศิลาบาตรในดงตาลสำหรับพระสงฆ์แสดงธรรม ด้านที่ ๔ กล่าวถึงการก่อตั้งพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ การประดิษฐ์อักษรไทย และอาณาเขตอาณาจักรสุโขทัย

คุณค่าของวรรณคดี

          ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีคุณค่าทางวรรณกรรมมาก โดยเฉพาะด้านภาษาศาสตร์ เพราะเป็นต้นกำเนิดของภาษาไทยในปัจจุบัน ทั้งในแง่ของตัวอักษร วิธีการเขียน การใช้คำ และหลักภาษา นอกจากนี้ยังมีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ความเชื่อ กฎหมาย การปกครอง ตลอดจนสภาพการณ์บ้านเมืองในอดีต และที่สำคัญ ศิลาจารึก หลักที่ ๑ ยังมีอิทธิพลต่อการแต่งวรรณคดีสมัยต่อ ๆ มาหลายเรื่อง เช่น ลิลิตตำนานพระแท่นมนังศิลาบาตร ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
โดย:
งาน: ระดับชั้น ป.6
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://www.tewfree.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%91/

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 0 ครั้ง