[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

เอกสารทางธุรกิจ
ประเภทของเอกสารทางธุรกิจ
เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการติดต่อ ปัจจุบันนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. เอกสารภายนอก หมายถึง เอกสารที่บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดทำขึ้นเพื่อส่งให้กิจการซึ่งอาจอยู่ในรูปของจดหมาย ใบโฆษณา ใบสั่งซื้อสินค้า ใบกำกับสินค้า ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร และเอกสารอื่นๆอีกจำนวนมาก และต้องเก็บรักษาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในอนาคต
2. เอกสารภายใน หมายถึง เอกสารที่หน่วยงานจัดทำขึ้นแล้วส่งออกไปยังภายนอกเพื่อติดต่อธุรกิจซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของจดหมาย ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ/ใบกำกับสินค้า ]ฯลฯ โดยจะเรียงตามลำดับวันที่ของการเกิดรายการ ซึ่งหน่วยงานมีไปถึงบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานเองในทางปฏิบัติ หนังสือที่ส่งไปภายนอกหน่วยงานต้องเก็บสำเนาไว้เพื่อไว้เป็นหลักฐานอีกหนึ่งชุด
3. เอกสารติดต่อภายในกิจการ หมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ภายในกิจการ เป็นเอกสารที่กิจการออกขึ้นเพื่อใช้ในกิจการเอง หรือเป็นเอกสารที่แต่ละแผนกจัดทำขึ้นเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานนั้นมีความคล่องตัวมากขึ้น หรืออาจจะเป็นเอกสารที่หน่วยงานต้องการที่จะแจ้งให้พนักงานทราบ เช่น บันทึกข้อความ คำสั่ง ประกาศ สัญญา ใบยืมเงิน ใบสำคัญจ่าย รายงานต่างๆของกิจการ เป็นต้น
 
เอกสารทางธุรกิจที่มีความสำคัญ เช่น
เอกสารทางเครดิตและการเงิน
เอกสารการซื้อและการขายสินค้า
เอกสารการขนส่ง
เอกสารการประกันภัย
เอกสารการนำเข้าและส่งออก
เอกสารการคลังสินค้า
 
ประเภทของเอกสารทางธุรกิจ
1. เอกสารทางเครดิตและการเงิน เป็นเอกสารที่เกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งใช้เป็นหลักฐานเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการติดต่อธุรกิจ ซึ่งจะต้องมีหลักฐานประกอบการรับ-จ่าย ขณะเดียวกันในการติดต่อกับธนาคาร เพื่อขอเครดิต หรือสินเชื่อ จำเป็นต้องมีเอกสารทางธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้อง เอกสารทางเครดิตและการเงิน เช่น ตั๋วเงิน ใบหุ้น บัตรเครดิต เป็นต้น
2. เอกสารการซื้อและการขายสินค้า หรือ เอกสารการค้า เป็นเอกสารที่ผู้ขายจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐานหรือสัญญาการซื้อและการขายสินค้า เพื่อให้สินค้าจากผู้ผลิตผ่านช่องทางการจำหน่ายไปถึงมือผู้บริโภค ซึ่งเอกสารการค้าที่ควรทราบ เช่น ใบเสนอราคาสินค้า ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อ เป็นต้น
3. เอกสารการขนส่ง เป็นเอกสารแสดงสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตในการขนส่งสินค้า สิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถยนต์ รถไฟ เรือ หรือทางอากาศ ซึ่งจะมีเอกสารที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จัดส่งสินค้าและผู้รับสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ใบตราส่งสินค้า ใบรับสินค้าขึ้นเรือ เป็นต้น
4. เอกสารการประกันภัย เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นระหว่างผู้เอาประกันกับผู้รับประกัน ซึ่งเป็นวิธีลดความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินได้ส่วนหนึ่ง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย เช่น กรมธรรม์ประกันภัย ใบคำขอเอาประกัน เป็นต้น
5. เอกสารการนำเข้าและส่งออก เป็นเอกสารที่ติดต่อค้าขายระหว่างประเทศจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเอกสารต่างๆรวมถึงการขออนุญาตส่งสินค้าออก หรือนำเข้าสินค้ากับกรมศุลกากรตามที่กำหนด เช่น ใบขนส่งสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก เป็นต้น
6. เอกสารการคลังสินค้า เป็นเอกสารเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินค้า หรือการรับทำการเก็บรักษาสินค้าและให้บริการ ได้แก่ ใบรับคลังสินค้าและใบประทวนสินค้า
 
ที่มา : https://sites.google.com/site/combusiness159/home/hnwy-thi-2-xeksar-thi-chi-ni-ngan-thurkic/2-3-prapheth-khxng-xeksar-thang-thurkic
เอกสาร : 36440.pdf
https://sites.google.com/site/combusiness159/home/hnwy-thi-2-xeksar-thi-chi-ni-ngan-thurkic/2-3-prapheth-khxng-xeksar-thang-thurkic


โดย:
งาน: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน
อ้างอิงแผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: https://sites.google.com/site/combusiness159/home/hnwy-thi-2-xeksar-thi-chi-ni-ngan-thurkic/2-3-prapheth-khxng-xeksar-thang-thurkic

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 0 ครั้ง