[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

ผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ศพ ส.พ.ค. กรณีไม่ระบุทายาท

ข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่ (ส.พ.ค.) ข้อ 21  สมาคมฯ จะจ่ายเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ศพ ให้กับบุคคลดังต่อไปนี้

            ลำดับที่ 1           คู่สมรส  บุตร  บิดา  มารดา  ของสมาชิก

            ลำดับที่ 2           พี่น้องร่วมบิดา  มารดา เดียวกันของสมาชิก

            ลำดับที่ 3           พี่น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกันของสมาชิก

            ลำดับที่ 4           ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ของสมาชิก

            ลำดับที่ 5           ลุง  ป้า  น้า  อา  ของสมาชิก

            ลำดับที่ 6           ผู้อุปการะเลี้ยงดูหรือผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของสมาชิก

                        ทั้งนี้ ลำดับก่อนย่อมตัดสิทธิผู้อยู่ลำดับหลัง กรณีที่สมาชิกระบุทายาทผู้รับเงินค่าจัดการศพ เงินสงเคราะห์ศพการจ่ายเงินย่อมเป็นไปตามที่สมาชิกระบุ

 

เอกสาร : 36441.docx
www.cmtca.or.th


โดย:
งาน: งานประสานราชการ
อ้างอิงแผนงาน : ประสานและดำเนินการด้านเอกสารตามระเบียบของทางราชการ
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 0 ครั้ง