[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 เปลี่ยน รพ.ในปี 65 เตรียมยื่นเรื่องได้แล้ว ตั้งแต่ 16 ธ.ค.64 นี้

เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 เปลี่ยน รพ.ในปี 65 เตรียมยื่นเรื่องได้แล้ว ตั้งแต่ 16 ธ.ค.64 นี้


www.sso.go.th


โดย:
งาน: งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา: www.sso.go.th

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 0 ครั้ง