วันที่ 6 พ.ย. 2564 กิจกรรม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ AI and Robotics (ครั้งที่ 2) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 ต.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ AI and Robotics (ครั้งที่ 1) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 ส.ค. 2564 กิจกรรม: คณะครูเข้าร่วมการอบรมออนไลน์เรื่องทำอย่างไรจึงจะพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ถูกใจผู้เรียน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 ส.ค. 2564 กิจกรรม: คณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยข้อสอบ Online (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 ส.ค. 2564 กิจกรรม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ Micro:bit และการใช้ Micro:bit ร่วมกับหุ่นยนต์ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 26 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ IPAD ห้องเรียนอัจฉริยะ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 8 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ IPAD ห้องเรียนอัจฉริยะ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2564 กิจกรรม: แจ้งรายละเอียดการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2564 กิจกรรม: สำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2564 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2564 กิจกรรม: แจ้งรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอก (งานพัฒนาบุคลากร)