วันที่ 17 ม.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 8/2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายพัฒนาบุคลากร)