วันที่ 20 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็ม 2 รอบ 2 รอบทบทวนสิทธิ (นักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552และผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีด) (งานพยาบาล)
วันที่ 18 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: การตรวจ ATK ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ และพนักงานเพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site (งานพยาบาล)
วันที่ 11 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: การตรวจ ATK ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ และพนักงานเพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site (งานพยาบาล)
วันที่ 2 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน จาก ดร.ดนัย สารพฤกษ์ (ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่) เพื่อขอทำการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On-Site) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (งานพยาบาล)
วันที่ 29 พ.ย. 2564 กิจกรรม: นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็ม 1 รอบ 2 รอบทบทวนสิทธิ (นักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552และผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีด) (งานพยาบาล)
วันที่ 9 พ.ย. 2564 กิจกรรม: นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็ม 2 (นักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552และผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีด) (งานพยาบาล)
วันที่ 19 ต.ค. 2564 กิจกรรม: นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) (นักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552และผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีด) (งานพยาบาล)
วันที่ 8 ต.ค. 2564 กิจกรรม: โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม รับการประเมินจากคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียน เพื่อรับคำชี้แนะ ตรวจเช็คมาตรการต่างๆ ตลอดจนเสนอแนวทางการดำเนินการนำเสนอต่อจังหวัดเชียงใหม่ในการขอเปิดเรียนและการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน (งานพยาบาล)
วันที่ 14 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมกับโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ในการช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ในสถานศึกษา (งานพยาบาล)
วันที่ 15 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องไข้เลือดออก ความน่ากลัวที่ไม่แพ้ Covid-19 ในระบบSWIS Admin (งานพยาบาล)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: จัดบอร์ดความรู้เรื่อง 6 มาตรการ ป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน (งานพยาบาล)