วันที่ 9 มี.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการการอยู่เวรของครูและบุคลากร (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 20 ม.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการการอยู่เวรของครูและบุคลากร (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 27 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ซักซ้อมระบบการรับ-ส่งนักเรียน Application Line: MCP Pickup (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 26 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมเพื่อซ้อมการรับนักเรียนหลังเลิกเรียน (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 22 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมรถตู้รับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
วันที่ 27 เม.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)