วันที่ 28 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: งานอาคารสถานที่ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ MDB (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 27 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: งานอาคารสถานที่ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ MDB (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)
วันที่ 27 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ตรวจเช็คอาคารสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียนและการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน (งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม)