วันที่ 25 ก.พ. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 24 ก.พ. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 22 ก.พ. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 18 ก.พ. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 (งานลูกเสือ)
วันที่ 17 ก.พ. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 (งานลูกเสือ)
วันที่ 15 ก.พ. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.4 (งานลูกเสือ)
วันที่ 11 ก.พ. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองชั้น ป.2 (งานลูกเสือ)
วันที่ 9 ก.พ. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองชั้น ป.1 (งานลูกเสือ)
วันที่ 8 ก.พ. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองชั้น ป.3 (งานลูกเสือ)
วันที่ 4 ก.พ. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองชั้น ป.2 (งานลูกเสือ)
วันที่ 2 ก.พ. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองชั้น ป.1 (งานลูกเสือ)
วันที่ 1 ก.พ. 2565 กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองชั้น ป.3 (งานลูกเสือ)