วันที่ 25 ก.พ. 2565 กิจกรรม: พิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และโรงเรียนประถมเหยียนเต้าเจ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 18 ก.พ. 2565 กิจกรรม: สอบวัดความรู้ภาษาจีน YCT ระดับ 1 ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 ของสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 28 ม.ค. 2565 กิจกรรม: ส่งใบสมัครสอบ YCT ของนักเรียนและมอบของที่ระลึก (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 18 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ขอเชิญเข้าร่วมรับรางวัลหน่วยงานและการให้ความร่วมมือของโรงเรียน (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 25 พ.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมค่ายภาษาจีน และการทดสอบระดับความรู้ภาษาจีน ( HSK ) (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 16 ก.ค. 2564 กิจกรรม: สัมนาการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)