วันที่ 14 มี.ค. 2565 กิจกรรม: พาครูชาวต่างประเทศไปทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 11 มี.ค. 2565 กิจกรรม: พาครูชาวต่างประเทศไปทำการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 8 มี.ค. 2565 กิจกรรม: ไปรับใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Ms.Taylor Erin Earnhart (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 4 มี.ค. 2565 กิจกรรม: จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่อ้างอิงมาตรฐานระดับ International (Cambridge: YLE) นักเรียนหลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 25 ก.พ. 2565 กิจกรรม: ไปส่งเอกสารขอจัดทำใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Ms.Taylor Erin Earnhart (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 21 ก.พ. 2565 กิจกรรม: ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ Mr.Jingqian Zhao (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 15 ก.พ. 2565 กิจกรรม: พาครูชาวต่างประเทศ Mr.Melvin C. Balacdao ไปรับใบอนุญาตทำงาน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 15 ก.พ. 2565 กิจกรรม: ไปมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้ท่านผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 11 ก.พ. 2565 กิจกรรม: ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศของ Mr.Jinkun Shi และ Mr.Longhui Dai (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 3 ก.พ. 2565 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 19 ม.ค. 2565 กิจกรรม: ไปรับหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ Ms.Keqing Hu (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 11 ม.ค. 2565 กิจกรรม: ไปส่งครูชาวต่างประเทศ Ms.Taylor Erin Earnhart ไปเปลี่ยนประเภทวีซ่า (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 10 ม.ค. 2565 กิจกรรม: ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ Ms.Keqing Hu (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 22 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ไปขอเลขผู้เสียภาษีอากรของครูชาวต่างประเทศ MR.ANDREW JOHN KAINZ และ MR.JONATHAN MICHAEL HICKLING (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 17 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: พาครูชาวต่างประเทศไปรับใบอนุญาตทำงาน Mr.Connor A. Hauer (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 14 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Ms.Arlyn Agravante Dingcong (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 9 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: พาครูชาวต่างประเทศ Mr.Melvin C. Balacdao ไปเปลี่ยนประเภทวีซ่า (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 7 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ไปยื่นเอกสารขอใบอนุญาตทำงานของ Mr.Connor Alexander Hauer (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 3 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: ไปรับหนังสือรับรองขอเปลั่ยนประเภทวีซ่าของครูชาวต่างประเทศ Ms.Taylor Erin Earnhart (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 30 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ไปส่งเอกสารสำเนาผลการเรียนของครูชาวต่างประเทศ MS.TAYLOY ERIN EARNHART (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 29 พ.ย. 2564 กิจกรรม: พาครูชาวต่างประเทศ Mr.Melvin C. Balacdao ไปเปลี่ยนประเภทวีซ่า (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 23 พ.ย. 2564 กิจกรรม: พาครูชาวต่างประเทศไปรับใบอนุญาตทำงาน จำนวน 2 ราย Mr.Jonathan Hickling และ Mr.Andrew Kainz (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 15 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ไปส่งเอกสารขอใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Mr.Jonathan M. Hickling และ Mr.Andrew J. Kainz (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 10 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ Mr.Melvin Changilan Balacdao (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 21 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของMs.Aileen Tagalawan Dumagan (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 18 ต.ค. 2564 กิจกรรม: พาครูชาวต่างประเทศไปต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว Ms.Taylor Erin Earnhart (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 11 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของ Mr.James Francis Kennedy และไปแจ้งออก Mr.Tarin Edward Garrison ออกจากงาน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 ต.ค. 2564 กิจกรรม: พาครูชาวต่างประเทศไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิดที่โรงพยาบาลราชเวช (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ไปสอบถามเรื่องการเปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าทำงานของ Mr.Jonathan Hickling (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 30 ก.ย. 2564 กิจกรรม: พาครูชาวต่างประเทศไปรับใบอนุญาตทำงาน Mr.Scott C Stewart (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 21 ก.ย. 2564 กิจกรรม: พาครูชาวต่างประเทศไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิดที่โรงพยาบาลราชเวช (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 20 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Ms.Zu Zu (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 17 ก.ย. 2564 กิจกรรม: พาครูชาวต่างประเทศไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิดที่โรงพยาบาลราชเวช (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 10 ก.ย. 2564 กิจกรรม: ไปรับหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศและไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 25 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวจีน Ms.Zhifei Liang (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสอบถามการเปลี่ยนประเภทวีซ่า (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 9 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ไปยกเลิกใบอนุญาตทำงานของ MS.LUCIA GARCIA ARGUDO (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 4 ส.ค. 2564 กิจกรรม: พาครูชาวต่างประเทศ Mr.Garett Zachary Madu ไปรับใบอนุญาตทำงาน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 23 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ไปยื่นเอกสารขอจัดทำใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Mr.Garett Zachary Madu (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 19 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศจำนวน 2 ราย (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 9 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ไปสำนักงานคุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจเอกสารขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 6 ก.ค. 2564 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ราย (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 2 ก.ค. 2564 กิจกรรม: แจ้งออกครูชาวต่างประเทศ Ms.Samara Marie Murtaugh (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: พาครูชาวต่างประเทศ Mr.Garett Zachary Madu ไปพิสูจน์ลายนิ้วมือ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Ms.Irene L. Panes (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ไปรับเล่มใบอนุญาตทำงานของ Mr.Timothy Douglas Van Sickle (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 17 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ไปส่งเอกสารหนังสือแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศ Mr.Timothy Douglas Van Sickle (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)