วันที่ 28 ก.พ. 2565 กิจกรรม: มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ปีการศึกษา 2564 (งานห้องสมุด)
วันที่ 10 ก.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 9 ก.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 8 ก.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 7 ก.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 6 ก.ย. 2564 กิจกรรม: กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 28 ส.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2564 (งานห้องสมุด)
วันที่ 18 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 17 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 11 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2564 (งานห้องสมุด)
วันที่ 1 พ.ค. 2564 กิจกรรม: แจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ป.1 - ป.6 (งานห้องสมุด)