วันที่ 13 ม.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 7 ธ.ค. 2564 กิจกรรม: งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook live สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 23 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 22 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 18 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 5 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 4 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 3 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 3 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 2 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 1 พ.ย. 2564 กิจกรรม: ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 29 ต.ค. 2564 กิจกรรม: เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 5 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 28 ต.ค. 2564 กิจกรรม: เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 4 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 27 ต.ค. 2564 กิจกรรม: เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 3 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 26 ต.ค. 2564 กิจกรรม: เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 2 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 26 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 25 ต.ค. 2564 กิจกรรม: เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 20 ต.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 27 พ.ค. 2564 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)