วันที่ 3 มี.ค. 2565 กิจกรรม: การดูแล ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กลับบ้าน ด้วยระบบ MCP Pickup (งานบริหารระดับชั้น ป.2)
วันที่ 28 ก.พ. 2565 กิจกรรม: กำกับ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสอนและการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน (งานบริหารระดับชั้น ป.2)
วันที่ 23 ก.พ. 2565 กิจกรรม: การกำกับติดตาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้านการเรียนและพฤติกรรม (งานบริหารระดับชั้น ป.2)