วันที่ 14 มิ.ย. 2564 กิจกรรม: ประชุมครูระดับชั้น ป.3 เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไซต์ Onsite Streaming และเรื่องแจ้งจากกรรมการบริหารระดับชั้น (งานบริหารระดับชั้น ป.3)