วันที่ 20 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (งานหลักสูตร)
วันที่ 21 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จากผลการนิเทศโดยบุคคลภายนอก (งานหลักสูตร)
วันที่ 19 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จากผลการนิเทศโดยบุคคลภายนอก (งานหลักสูตร)
วันที่ 18 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จากผลการนิเทศโดยบุคคลภายนอก วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 (งานหลักสูตร)
วันที่ 20 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กำหนดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2565 ตลอดเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 (งานหลักสูตร)
วันที่ 13 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (งานหลักสูตร)
วันที่ 13 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กำหนดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2565 ตลอดเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 (งานหลักสูตร)
วันที่ 10 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กำหนดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2565 ตลอดเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 (งานหลักสูตร)
วันที่ 6 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: อบรมครูผู้สอน(ใหม่) ในการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (งานหลักสูตร)
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจประเมินการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอนภาคเรียนที่ 1/2565 (งานหลักสูตร)