วันที่ 19 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนสิงหาคม 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 5 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกรกฎาคม 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 1 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบ้านสวนเชียงใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 29 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: เยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองภาษาบ้านเด็กดี (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: เยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสวนน้อย (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 23 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสะอาด (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 17 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ธนาคารกรุงไทยขอเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมิถุนายน 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 14 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ อาจารย์พรรณี สหเสวียนต์ นายกสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 27 พ.ค. 2565 กิจกรรม: เข้าร่วมการประชุมโรงเรียนเอกชนที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคลเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา (รูปแบบออนไลน์) (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 24 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)