วันที่ 2 ส.ค. 2565 กิจกรรม: สอบสัมภาษณ์พนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 27 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาไทย ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 25 ก.ค. 2565 กิจกรรม: สอบคัดเลือกครูสอนวิชาภาษาไทย ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 1 ก.ค. 2565 กิจกรรม: สอบสัมภาษณ์พนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่ง บรรณารักษ์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 17 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบสอนครูคณิตศาสตร์ IE ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอนและพนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 30 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การสอบสอนครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 26 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 25 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)